2554-3-013  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์(Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 แกน/ครู บังคับ 2012203W ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก
( History of Western Arts )
3(3-0-6)
3 แกน/ครู บังคับ 2012204W ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ประเทศไทย
( History of Thailand Arts )
3(3-0-6)
4 ปฏิบัติ 2013803W การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ
( Preparation for Professional Experiencein Art )
2(90)
5 ปฏิบัติ 2013804W การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ
( Field Experience in Art )
5(450)
6 ปฏิบัติ 2013805W การเตรียมสหกิจศึกษา
( Cooperative Education Preparation )
1(45)
7 ปฏิบัติ 2013806W สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
8 เอกบังคับ 2013902W การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทยประเพณี
( Thai Analysis Forms of of TraditionalVisual Arts )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 2013907W การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย
( Thai Analysis Forms of ContemporaryVisual Arts )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 2021113W จิตรกรรมพื้นฐาน
( Basic Painting )
3(1-4-4)
11 เอกบังคับ 2021114W ภาพหุ่นนิ่ง
( Still life )
3(1-4-4)
12 เอกบังคับ 2021115W ภาพคนเหมือน
( Portrait )
3(1-4-4)
13 เอกเลือก 2021116W จิตรกรรมสร้างสรรค์
( Creative Painting )
3(1-4-4)
14 แกน/ครู บังคับ 2021201W ภาพพิมพ์พื้นฐาน
( Basic Printing )
3(1-4-4)
15 เอกเลือก 2021203W การพิมพ์ซิลค์สกรีน
( Silk – Screen Process )
3(1-4-4)
16 แกน/ครู บังคับ 2021301W ประติมากรรมพื้นฐาน
( Basic Sculpture )
3(1-4-4)
17 เอกเลือก 2021305W การปั้นและการหล่อ
( Molding and Casting )
3(1-4-4)
18 เอกเลือก 2022305W ประติมากรรมสร้างสรรค์
( Creative Sculpture )
3(1-4-4)
19 เอกบังคับ 2023112W ภาพทิวทัศน์
( Views )
3(1-4-4)
20 เอกเลือก 2023212W การพิมพ์สร้างสรรค์
( Creative Printing )
3(1-4-4)
21 แกน/ครู บังคับ 2031409W หลักการออกแบบ
( Principles of Design )
3(2-2-5)
22 แกน/ครู บังคับ 2031410W องค์ประกอบศิลป์
( Composition in Arts )
3(1-4-4)
23 เอกบังคับ 2031413W การตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
( Picture and Sound Decoration inComputer )
3(1-4-4)
24 เอกบังคับ 2031415W ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
( Editing by Computer Animation and Sound )
3(1-4-4)
25 แกน/ครู บังคับ 2032402W คอมพิวเตอร์กราฟิก
( Computer Graphic )
3(1-4-4)
26 เอกบังคับ 2032404W เทคนิคการถ่ายภาพ
( Technical Photography )
3(1-4-4)
27 เอกบังคับ 2032411W การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิก
( Photography for Graphic Design )
3(1-4-4)
28 เอกบังคับ 2033107W สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน - การ์ตูนแอนิเมชั่น 1
( Create a Parody Video - an AnimatedCartoon )
3(1-4)
29 เอกเลือก 2033108W สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน - การ์ตูนแอนิเมชั่น 2
( Create a Parody Video - an AnimatedCartoon 2 )
3(1-4)
30 เอกเลือก 2033202W บาติก
( Batik )
3(1-4-4)
31 เอกบังคับ 2033414W คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ
( Multimedia in Computer Graphic )
3(1-4-4)
32 มนุษย์ 2061001W สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
33 สังคม 2501001W เศรษฐกิจสังคมไทย
( Thai Social Economy )
3(3-0-6)
34 สังคม 2501002W ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
( Social Equity and Peace )
3(3-0-6)
35 สังคม 2501003W พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
( Civics and Social Responsibility )
3(2-2-5)
36 สังคม 2521001W โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
37 สังคม 2531001W สังคมไทยกับสังคมโลก
( Thai and Global Society )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 91 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ