2559-3-008  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(Bachelor of Arts Program in Thai)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161001U กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
5 วิทย์-คณิต 1161002U การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
6 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 1531101U ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Linguistics )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541001U ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
11 ภาษา 1541002U ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for SpecificPurposes )
3(3-0-6)
12 เอกเลือก 1541101U คำและสำนวนไทย
( Words and Idioms in Thai )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1541102U วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
( Thai Poetry Evolution )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1541103U หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
( Principles of Reading and Writing in )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1541201U ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
( Thai for Communication and Information )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1541202U ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
( Art of Language for Communication )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1541203U ภาษาไทยธุรกิจ
( Thai Language in Business )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1541205U หลักการฟังและการพูด
( Principles of Listening and Speaking )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1541208U การพูดเพื่อสังคม
( Social Speaking )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1541209U การเขียนเพื่อการสื่อสาร
( Writing for Communication )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1541401U วรรณกรรมศึกษา
( Thai Literary Studies )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1542101U ลักษณะภาษาไทย
( Characteristics of Thai Language )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1542105U นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน
( Thai Standard Language Policy )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1542106U วิวัฒนาการภาษาไทย
( Evolution of Thai Language )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 1542201U การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Reading for Special Purpose )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 1542203U การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
( Writing for Public Relations )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 1542204U ศิลปะการอ่านออกเสียง
( Reading Technique )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1542206U การเขียนกวีนิพนธ์ไทย
( Thai Writing Poetry )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1542207U การเขียนสารคดี
( Feature Writing )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 1542208U การอ่านตีความ
( Reading for Interpretation )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 1542209U หลักการเขียน
( Principles of writing )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 1542210U ภาษากับวัฒนธรรม
( Language and Culture )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 1542211U ประดิษฐการทางภาษา
( Language Invention )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1542212U การย่อความ
( Summary )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 1542213U การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
( Reading for life and Society Development )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 124 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ