2559-3-008  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(Bachelor of Arts Program in Thai)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1542213U การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
( Reading for life and Society Development )
3(3-0-6)
3 เอกเลือก 1542301U อักษรไทย
( Thai Alphabet )
3(3-0-6)
4 เอกเลือก 1542401U วรรณกรรมวิจารณ์
( Literary Criticism )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 1542402U วรรณกรรมนิราศ
( Niras Literature )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 1542403U วรรณกรรมประวัติศาสตร์
( Historical Literature )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 1542404U คีตวรรณกรรมศึกษา
( Thai Songs Studies )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 1542405U แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
( Thoughts from Literature )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 1542406U วรรณกรรมการละคร
( Dramatic Literature )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 1542407U วรรณกรรมสังคมและการเมือง
( Social and Political Literature )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 1542408U วรรณกรรมมรดก
( Literal Heritage )
3(3-0-6)
12 เอกเลือก 1542409U คติชนวิทยา
( Folklore )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1543103U ภาษาถิ่น
( Dialects )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1543105U ภาษาศาสตร์สังคม
( Sociolinguistics )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1543201U ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
( Pali and Sanskrit in Thai )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 1543204U การเขียนบทความ
( Article Writing )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1543211U การเขียนบท
( Script Writing )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1543213U การแปล
( Translation )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1543214U การจัดทำหนังสือ
( Editorial Work )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1543220U การเขียนบันเทิงคดี
( Non-Fiction Writing )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1543221U ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
( Foreign Loanwords in Thai )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1543306U จารึกและเอกสารโบราณ
( Paleography and Ancient Documentary )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1543407U วรรณกรรมท้องถิ่น
( Local Literature )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1543409U วรรณกรรมซีไรต์
( Literature of S.E.A Write Award )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 1543424U วรรณกรรมแปล
( Translated Literary Works )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 1543425U วรรณกรรมอาเซียน
( Asian Literature )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 1543426U วรรณกรรมเปรียบเทียบ
( Comparative Literature )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1543501U การจัดทำหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
( Editorial Work for Children and )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1543601U การถ่ายทอดสาระภาษาไทย
( Propagation in Thai )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1543602U ภาษาไทยสำหรับเด็กพิเศษ
( Thai for Special Children )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1543901U การวิจัยทางภาษาไทย
( Research Work in Thai )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 1544103U ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
( Thai for Foreigners )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1544203U การแปรรูปวรรณกรรม
( Adaptation of Literary Works )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1544204U การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
( Children and Adolescent Book Writing )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 1544205U การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
( Speaking on Broadcasting )
3(3-0-6)
36 เอกเลือก 1544401U วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
( Literature on Thai Customs and Religion )
3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1544402U อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
( Influence of Foreign Literature on )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 124 รายการ : 4 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ