2567-5-020  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี(Bachelor of Engineering Program in Technology Engineering)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
3 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
4 แกน/ครู บังคับ 5861001R คณิตศาสตร์วิศวกรรม
( Engineering Mathematics )
3(3-0-6)
5 แกน/ครู บังคับ 5861002R เขียนแบบวิศวกรรม
( Engineering Drawing )
3(2-2-5)
6 แกน/ครู บังคับ 5861003R วิทยาศาสตร์วิศวกรรม
( Engineering Science )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 5861004R งานฝึกฝีมือและวิศวกรรมความปลอดภัย
( Skill Training and Safety Engineering )
3(0-6-3)
8 เอกบังคับ 5861101R พลังงานทดแทน
( Renewable Energy )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 5861102R วงจรไฟฟ้า
( Electrical Curcuit )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 5861103R อุณหพลศาสตร์
( Thermodynamics )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 5861104R เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
( Electrical Instruments and Measurements )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5861201R ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสมาร์ทกริดและยานยนต์ไฟฟ้า
( Electrical and Electronic for Smart Grid and Electric Vehicles )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 5861202R เครื่องมือตรวจวัดพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า
( Measurement Audit Energy and Electric Vehicle )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 5861203R เทคโนโลยีสมาร์ทกริด
( Smart Grid Technology )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 5861215R พลังงานและสิ่งแวดล้อม
( Energy and Energy Conservation )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 5861216R กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
( Design Thinking )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 5861301R การประยุกต์ใช้วัสดุทางวิศวกรรม
( Engineering Materials and Applications )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 5861302R ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
( Creative Entrepreneurs )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 5861303R กระบวนการผลิตสมัยใหม่
( Modern Manufacturing Processes )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 5861304R เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมและการวัด
( Industrial Instrumentation and Measurement )
3(2-2-5)
21 แกน/ครู บังคับ 5862001R การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
( Computer Programming )
3(2-2-5)
22 แกน/ครู บังคับ 5862002R วัสดุวิศวกรรม
( Engineering Materials )
3(2-2-5)
23 แกน/ครู บังคับ 5862003R กลศาสตร์วิศวกรรม
( Engineering Mechanics )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 5862101R เครื่องจักรกลไฟฟ้า
( Electrical Machines )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 5862102R อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
( Engineering Electronics )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5862103R โฟโตโวตาอิก
( Photovoltaic )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5862104R ดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์
( Digital and Microcontroller )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5862105R คณิตศาสตร์วิศวกรรมพลังงานและระบบควบคุม
( Energy and Control System Engineering Mathematics )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 5862106R ระบบไฟฟ้ากำลัง
( Electrical Power System )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5862204R อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
( Internet of Things )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5862205R วิศวกรรมการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์
( Solar Energy Management Engineering )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 5862206R การจัดการพลังงานชุมชนอัจฉริยะ
( Smart Community Management )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 5862207R โรงต้นกำลังและโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์
( Power Plant and Decentralized Generation )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 5862217R การจัดการพลังงานเป็นศูนย์
( Net-zero Energy Management )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 5862218R กฎหมายและความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์
( Law and Driving Safety )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 123 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ