2566-3-006  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(Master of Public Administration Program in Public Administration)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1555401R ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
( English for Graduate Students )
3(3-0-6)
2 เอกบังคับ 2555501R ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
( Theories in Public Administration )
3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 2555503R การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
( Human Capital Management in Public Sector )
3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 2555504R การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ
( Public Finance and Budgeting Management )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 2555505R ทฤษฎีองค์การและการจัดการภาครัฐ
( Organization Theory and Management in Public Sector )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 2555508R จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ
( Ethics and Good Governance for Public Administration )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 2555509R การจัดการปกครองดิจิทัล
( Digital Governance )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 2555512R ประชาสังคมกับการบริหารภาครัฐ
( Civil Social and Public Administration )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 2555513R นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ
( Innovation for Public Administration )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 2555514R ภาวะผู้นำและการบริหารภาครัฐเชิงกลยุทธ์
( Leadership and Strategic Public Administration )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 2555515R สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
( Seminar in Public Administration )
3(2-2-5)
12 วิชาเสริม 2555518R การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
( Thai Politics Economy and Society )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 2555602R นโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงกลยุทธ์
( Public Policy and Strategic Planning )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2555606R ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
( Research Methodology in Public Administration )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 2555607R สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
( Statistics for Public Administration Research )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 2555610R การวางแผน การบริหาร และการประเมินผลโครงการ
( Project Planning, management and Evaluation )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 2555611R กฎหมายปกครองและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐไทย
( Administrative Law and Regulations Related to Thai Public Administration )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 25556161 วิทยานิพนธ์ 1
( Thesis 1 )
4(180)
19 เอกเลือก 25556162 วิทยานิพนธ์ 2
( Thesis 2 )
4(180)
20 เอกเลือก 25556163 วิทยานิพนธ์ 3
( Thesis 3 )
4(180)
21 เอกเลือก 2555616R วิทยานิพนธ์
( Thesis )
12(540)
22 เอกเลือก 25556171 การค้นคว้าอิสระ 1
( Independent Study 1 )
2(90)
23 เอกเลือก 25556172 การค้นคว้าอิสระ 2
( Independent Study 2 )
2(90)
24 เอกเลือก 25556173 การค้นคว้าอิสระ 3
( Independent Study 3 )
2(90)
25 เอกเลือก 2555617R การค้นคว้าอิสระ
( Independent Study )
6(270)
ทั้งหมด 25 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ