2567-1-008  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Science Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 แกน/ครู บังคับ 1251101R ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Teachers Communication )
2(1-2-3)
15 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
16 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
17 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
18 เอกบังคับ 4004001R วิทยาศาสตร์เพื่อการสอบบรรจุข้าราชการครู
( Science for Testing to Fill the Position of Teacher Civil )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 4011110R หลักฟิสิกส์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
( Principles of Physics for Teaching Science )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4012205R กลศาสตร์
( Mechanics )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4012206R ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
( Electricity and Magnetism )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4012207R ฟิสิกส์ของคลื่น
( Physics of Wave )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 4012305R คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
( Mathematics for Physics )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 4012306R โปรแกรมประยุกต์ทางฟิสิกส์
( Application Program for Physics )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 4012505R เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
( Renewable Energy Technology )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 4012605R ดาราศาสตร์พื้นฐาน
( Fundamental Astronomy )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 4012606R โลกศาสตร์
( Earth Science )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4012705R การจัดกิจกรรมฟิสิกส์บูรณาการ
( Learning Activities for Integrated Physics )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4013205R อุณหพลศาสตร์
( Thermodynamics )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 4013206R ทัศนศาสตร์
( Optics )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4013207R สมบัติเชิงกลของสสารและของไหล
( Mechanical Properties of Matter and Fluid )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 4013405R ฟิสิกส์แผนใหม่
( Modern Physics )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4013406R ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค
( Nuclear and Particle Physics )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4013407R กลศาสตร์ควอนตัม
( Quantum Mechanics )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 4013505R ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ
( Microcontroller and Interfaces )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 121 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ