2567-2-003  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)(Bachelor of Education Program in English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 เอกบังคับ 1211102R หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( English Structure for English Teachers )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1211107R การเขียนพื้นฐานสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Fundamental Writing )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1211110R การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Listening and Speaking for English Teachers )
3(3-0-6)
17 เอกบังคับ 1211201R ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
( Linguistics for English Language Teaching )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1211323R วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( World Cultures for English Teachers )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 1211401R หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
( Curriculum and English Learning Activities )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1212104R ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Advanced Grammar for English Teachers )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1212105R การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Translation for English Teachers )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1212106R การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Critical Reading for English Teachers )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1212109R การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
( Speaking English in Public )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1212202R สัทศาสตร์และสรวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Phonetics and Phonology for English Teachers )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1212401R การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ
( Developing of Learning Units for English Lessons )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1212404R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
( English Language Assessment )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1213106R การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
( Academic Writing for English Teachers )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1213110R การเขียนเรียงความ
( Essay Writing )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1213112R การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ
( Integration of Academic Reading and Development of English Teachers Association )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1213206R การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง
( Learning English through Drama )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1213301R วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
( Literary Works for English Language Teaching )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1213303R เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
( Short Stories )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1213304R ค่ายภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
( English Language Camp for the 21st Century )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1213402R การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
( English Classroom Management )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1213403R การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
( Material Development and Learning Innovations In English Language Teaching )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 71 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ