2567-2-003  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4 ปี)(Bachelor of Education Program in English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1213403R การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
( Material Development and Learning Innovations In English Language Teaching )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1213405R การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
( Research in English Language Teaching )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 1213406R การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
( Teaching English as Foreign Language )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 1213407R การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
( Teaching English for Primary Education )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 1213408R การสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
( Teaching English for Secondary Education )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1213409R การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
( Learning Management for Thinking Skill Development through Children Literature )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 1213410R การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน
( English Project-based Learning )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 1213412R สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
( Seminar in English Language Teaching )
3(2-2-5)
10 เอกเลือก 1214108R การเขียนตามรูปแบบ
( Format Writing )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 1214111R การอ่านและการสรุปความ
( Reading and Summarizing )
3(3-0-6)
12 เอกเลือก 1214113R การนำเสนอภาษาอังกฤษ
( English Oral Presentation )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1251101R ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
15 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
16 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
17 ภาษา 9001101R ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
18 ภาษา 9001102R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
19 ภาษา 9001103R ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
20 ภาษา 9001104R ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
21 ภาษา 9001105R ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
22 ภาษา 9001106R ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
23 ภาษา 9001107R ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
24 ภาษา 9001108R ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
25 มนุษย์ 9001201R พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in the Dynamic Society )
3(3-0-6)
26 มนุษย์ 9001202R ความหลากหลายของชีวิต
( Variety of Life )
3(3-0-6)
27 มนุษย์ 9001203R ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
28 มนุษย์ 9001204R ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
29 มนุษย์ 9001205R ทักษะวิศวกรสังคม
( Social Engineer Skills )
3(2-2-5)
30 มนุษย์ 9001206R การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
31 มนุษย์ 9001207R การเป็นผู้ประกอบการ
( Entrepreneurship )
3(3-0-6)
32 สังคม 9001301R ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
33 สังคม 9001302R เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
34 สังคม 9001303R เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
35 วิทย์-คณิต 9001401R วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
36 วิทย์-คณิต 9001402R การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Integrated Wellness Development )
3(2-2-5)
37 วิทย์-คณิต 9001403R การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 71 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ