2562-2-014  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Social Studies)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
18 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
19 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
20 เอกบังคับ 1231101T ศาสนศึกษา
( Religious Studies )
2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 1231102T ชาดก พุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนา
( Jataka, Disciples, Important Persons inBuddhism )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1231201T การเมืองการปกครองไทย
( Thai Politics )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1231202T กฎหมายเบื้องต้น
( Principles of Jurisprudence )
2(1-2-3)
24 เอกเลือก 1231301T เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
( Thai and World Economy )
2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 1231401T ประวัติศาสตร์ไทย
( Thai History )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1231402T ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
( History of Rattanakosin )
2(1-2-3)
27 เอกบังคับ 1231501T ภูมิศาสตร์กายภาพ
( Physical Geography )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1231502T ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
( Thailand Geography )
2(1-2-3)
29 เอกเลือก 1231601T หลักสังคมวิทยา
( Sociology )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1232103T หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา
( Buddhadhamma and Buddhology )
2(1-2-3)
31 เอกบังคับ 1232203T ความเป็นสกลทรรศน์
( International Society )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1232302T เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Economics )
2(1-2-3)
33 เอกเลือก 1232403T บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
( Important Persons in Thai History )
2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 1232404T ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
( History of Southeast Asia )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1232405T อารยธรรมโลก
( World Civilization )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 102 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ