2562-2-014  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4ปี)(Bachelor of Education Program in Social Studies)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1232405T อารยธรรมโลก
( World Civilization )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 1232503T ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
( World Region Geography )
2(1-2-3)
4 เอกเลือก 1232504T สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา
( Environment and Populations Studies )
2(1-2-3)
5 เอกบังคับ 1232701T นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา
( Innovation and Digital Media in Social Studies )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 1232702T วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล
( Digital Society )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1233104T พุทธวิธีการสอน
( Buddha is Teaching Methods )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 1233105T ศาสนพิธีและประเพณีไทย
( Ritual and Thai Treditions )
2(1-2-3)
9 เอกเลือก 1233405T ประวัติศาสตร์ยุโรป
( History of Europe )
2(1-2-3)
10 เอกเลือก 1233406T ประวัติศาสตร์ศาสนศิลป์ในประเทศไทย
( History of Religions Arts in Thailand )
2(1-2-3)
11 เอกบังคับ 1233505T เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
( Geographic Tools and Geo-Informatics )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1233506T ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
( Local Geography )
2(1-2-3)
13 เอกเลือก 1233602T ท้องถิ่นศึกษา
( Local Studies )
1(1-2-3)
14 เอกบังคับ 1233702T ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา
( English for Social Studies Teacher )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1233703T การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
( Social Studies Curriculum Development )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1233704T การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา
( Social Studies Action Research )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1233705T วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
( Social Studies Teaching Method )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1233706T การจัดการค่ายวิชาการสังคมศึกษา
( Academic Camp )
2(1-2-3)
19 เอกเลือก 1233707T สัมมนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
( Leaning Management Seminar in Social Studies Teacher )
2(1-2-3)
20 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
21 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
22 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
24 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
25 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
26 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
27 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
28 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
29 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
30 ภาษา 1551001T ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
31 ภาษา 1551002T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
32 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
33 ภาษา 1561001T ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
34 ภาษา 1571001T ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
35 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
36 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
37 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 102 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ