2562-2-004  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(Doctor of Philosophy Program in Educational Administration)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกบังคับ 1067101U การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
( Integration Theories of Educational Administration )
3(3-0-6)
2 เอกเลือก 1067102U การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
( Educational Policy and Planning Development )
3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 1067103U การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
( Human Resource Development in Educational Administration )
3(3-0-6)
4 เอกบังคับ 1067104U วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
( Advanced Research Methodology in Educational Administration )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1067105U สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
( Seminar on Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1067106U สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
( Seminar on Merit and Ethics of Educational Administrator )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1067107U การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( Quality Assurance and Development Educational Techniques )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 1067108U การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21
( Development and Student Activities 21st Century )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 1067109U พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
( Supervisory Behavior in Educational Administration )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 1067201U สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
( Seminar on Educational Administration Research I )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 1067202U สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2
( Seminar on Educational Administration Research II )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 1067203U สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3
( Seminar on Educational Administration Research III )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1067204U นโยบายการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ
( Comparative International Education Policy and International Education )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1067205U การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทางการศึกษา
( Applications of Information Technological System for Educational Administration )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1067206U ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
( Leadership and Organizational Behavior Change )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1067207U การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา
( Practicum in School and Educational Administration )
3(90)
17 เอกเลือก 1067208U สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณ และเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
( Seminar on Budget Management Development and Economics of Education )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1067209U การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( Educational Administration and Management by State and Local Administration Organizations )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1067210U สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กับการบริหารการศึกษา
( Seminar on Politics, Economy and Social Problems Related to Educational Administration )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1067211U สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
( Advanced Statistics for Educational Research )
3(3-0-6)
21 ปฏิบัติ 10681061 วิทยานิพนธ์ 1
( Doctoral Dissertation )
6(0-0)
22 ปฏิบัติ 10681062 วิทยานิพนธ์ 2.1
( Doctoral Dissertation )
5(0-0)
23 ปฏิบัติ 10681063 วิทยานิพนธ์ 2.2
( Doctoral Dissertation )
5(0-0)
24 ปฏิบัติ 10681064 วิทยานิพนธ์ 3.1
( Doctoral Dissertation )
3(0-0)
25 ปฏิบัติ 10681065 วิทยานิพนธ์ 3.2
( Doctoral Dissertation )
3(0-0)
26 ปฏิบัติ 10681066 วิทยานิพนธ์ 3.3
( Doctoral Dissertation )
4(0-0)
27 ปฏิบัติ 10681067 วิทยานิพนธ์ 4.1
( Doctoral Dissertation )
5(0-0)
28 ปฏิบัติ 10681068 วิทยานิพนธ์ 4.2
( Doctoral Dissertation )
5(0-0)
29 ปฏิบัติ 1068106U วิทยานิพนธ์
( Doctoral Dissertation )
36(72)
30 วิชาเสริม 1068404U พื้นฐานทางการศึกษา
( Educational Foundation )
3(3-0-6)
31 วิชาเสริม 1068405U พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
( Fundamentals of Educational Administration )
3(3-0-6)
32 วิชาเสริม 1555102U ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
( English for Doctoral Students I )
3(3-0-6)
33 วิชาเสริม 1555103U ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
( English for Doctoral Students II )
3(3-0-6)
34 วิชาเสริม 1555104U ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
( English for Doctoral Students III )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 34 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ