2559-3-004  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์(Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161001U กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
5 วิทย์-คณิต 1161002U การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
6 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1541001U ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541002U ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for SpecificPurposes )
3(3-0-6)
11 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
12 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
14 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
15 ภาษา 1551001U ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
16 ภาษา 1551002U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
18 ภาษา 1561001U ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
19 ภาษา 1571001U ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1571002U ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
21 มนุษย์ 1631001U สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
22 ภาษา 1661001U ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
23 ภาษา 1691001U ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
24 ภาษา 1691002U ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 2001104U ศิลปะไทย
( Thai Arts )
3(1-4-4)
26 เอกบังคับ 2001106U ตัวอักษรและการสร้างสรรค์
( Characters and Invention )
3(1-4-4)
27 เอกบังคับ 2001114U ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพศิลปะขั้นต้น
( Basic English in Art )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 2001115U ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพศิลปะขั้นสูง
( Advanced English in Art )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 2004911U พื้นฐานการวิจัยทางศิลปะ
( Basic Research in Arts )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 2004912U พื้นฐานงานสร้างสรรค์ทางศิลป
( Basic Creativein Arts )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 2004913U โครงการศิลปนิพนธ์
( Art Thesis Project )
5(2-6-4)
32 มนุษย์ 2011001U สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 2011103U ทฤษฎีสี
( Theory of Color )
3(2-2-5)
34 แกน/ครู บังคับ 2012203U ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก
( History of Western Visual Art )
3(3-0-6)
35 แกน/ครู บังคับ 2012204U ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
( History of Thai Visual Arts )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 90 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ