2559-3-004  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์(Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine and Applied Arts)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 แกน/ครู บังคับ 2012204U ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
( History of Thai Visual Arts )
3(3-0-6)
3 แกน/ครู บังคับ 2012205U ประวัติศาสตร์และศิลปะการออกแบบ
( History of Art and Design )
3(3-0-6)
4 ปฏิบัติ 2013803U การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ
( Preparation for Professional Experiencein Art )
2(90)
5 ปฏิบัติ 2013804U การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะ
( Field Experience in Art )
5(450)
6 ปฏิบัติ 2013805U การเตรียมสหกิจศึกษา
( Cooperative Education Preparation )
1(45)
7 ปฏิบัติ 2013806U สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
8 เอกบังคับ 2013807U การจัดแสดงและนิทรรศการ
( Display and Exhibition )
5(2-6-4)
9 แกน/ครู บังคับ 2013903U ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน
( Asian Artsand culture )
3(3-0-6)
10 แกน/ครู บังคับ 2013908U การวิเคราะห์รูปแบบทัศนศิลป์ไทย
( Forms Analysis of Thai VisualArts )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 2021113U วาดเส้นพื้นฐาน
( Basic Drawing )
3(1-4-4)
12 เอกบังคับ 2021114U ภาพหุ่นนิ่ง
( Still Life )
3(1-4-4)
13 เอกบังคับ 2021115U ภาพคนเหมือน
( Portrait )
3(1-4-4)
14 เอกบังคับ 2021117U ภาพทิวทัศน์
( Views )
3(1-4-4)
15 เอกบังคับ 2021201U ภาพพิมพ์พื้นฐาน
( Basic Print Making )
3(1-4-4)
16 เอกบังคับ 2021301U ประติมากรรมพื้นฐาน
( Basic Sculpture )
3(1-4-4)
17 แกน/ครู บังคับ 2031409U หลักการออกแบบ
( Principles of Design )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 2031410U องค์ประกอบศิลป์
( Composition of Arts )
3(1-4-4)
19 เอกบังคับ 2031416U ตัดต่อ – ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
( Video and Audio Editng in Computer )
3(1-4-4)
20 เอกบังคับ 2032402U คอมพิวเตอร์กราฟิก
( Computer Graphic )
3(1-4-4)
21 แกน/ครู บังคับ 2032403U เขียนแบบพื้นฐาน
( Introduction to Drafting )
3(1-4-4)
22 เอกบังคับ 2032404U เทคนิคการถ่ายภาพ
( Technique in Photography )
3(1-4-4)
23 เอกบังคับ 2032405U ภาพประกอบเรื่อง
( Illustration )
3(1-4-4)
24 เอกบังคับ 2032411U การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบกราฟิก
( Photography for Graphic Design )
3(1-4-4)
25 เอกบังคับ 2033107U สร้างภาพการ์ตูนล้อเลียน –การ์ตูนแอนิเมชั่น
( Creative of Parody Videos – Cartoon )
3(1-4-4)
26 แกน/ครู บังคับ 2033202U บาติก
( Batik )
3(1-4-4)
27 เอกบังคับ 2033414U คอมพิวเตอร์กราฟิกงานผสมหลายสื่อ3
( Multimedia in Computer Graphic )
3(1-4-4)
28 มนุษย์ 2051001U สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
29 มนุษย์ 2061001U สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
30 สังคม 2501001U ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
31 สังคม 2501003U จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
32 สังคม 2501004U สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
33 สังคม 2501005U กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
34 สังคม 2521001U โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
35 สังคม 2521002U อาเซียนศึกษา
( ASEAN Studies )
3(3-0-6)
36 สังคม 2541001U มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
( Human Beings, Community, and Environment )
3(3-0-6)
37 สังคม 2541002U การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
( Local Resource Management )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 90 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ