2567-3-014  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Art Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 แกน/ครู บังคับ 1251101R ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Teachers Communication )
2(1-2-3)
15 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
16 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
17 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
18 เอกบังคับ 2011101R ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ตะวันตก
( History of Western Visual Arts )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2011102R ประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ไทย
( History of Thai Visual Arts )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 2011201R ทฤษฎีสีและการใช้สี
( Theory of Color )
3(1-4-4)
21 เอกบังคับ 2011202R องค์ประกอบศิลป์
( Composition of Arts )
3(1-4-4)
22 เอกบังคับ 2011203R จิตรกรรมพื้นฐาน
( Painting Fundamental )
3(1-4-4)
23 เอกบังคับ 2012201R ศิลปะไทยประเพณี
( Traditional Thai Arts )
3(1-4-4)
24 เอกเลือก 2012202R ศิลปะไทยร่วมสมัย
( Contemporary Thai Arts )
3(1-4-4)
25 เอกบังคับ 2012203R ภาพพิมพ์พื้นฐาน
( Printmaking Fundamental )
3(1-4-4)
26 เอกบังคับ 2013201R ประติมากรรมพื้นฐาน
( Sculpture Fundamental )
3(1-4-4)
27 เอกเลือก 2013202R หลักการและวิธีการสอนศิลปะ
( Principle of Arts Teaching and Learning )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 2013203R การวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะ
( Creative Research in Arts )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 2013204R ศิลปนิพนธ์
( Art Thesis )
4(2-4-6)
30 เอกบังคับ 2021202R หลักการออกแบบ
( Principles of Design )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 2022201R คอมพิวเตอร์กราฟิก
( Computer Graphic )
3(1-4-4)
32 เอกบังคับ 2022202R การตัดต่อ - ตกแต่งภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
( Video and Audio Editing in Computer )
3(1-4-4)
33 เอกบังคับ 2022203R การถ่ายภาพในงานออกแบบกราฟิก
( Photography for Graphic Design )
3(1-4-4)
34 เอกเลือก 2022204R จิตรกรรมสีน้ำ
( Watercolor Painting )
3(1-4-4)
35 เอกเลือก 2022205R จิตรกรรมสร้างสรรค์
( Advanced Painting )
3(1-4-4)
ทั้งหมด 64 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ