2559-1-031  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(Bachelor of Science Program in Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู เลือก 1001002U ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Thai Language for Communication of )
2(2-0-4)
2 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
4 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
5 แกน/ครู บังคับ 1003101U การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
( Practicum 1 )
1(90)
6 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
7 แกน/ครู บังคับ 1004102U การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
( Practicum 2 )
1(90)
8 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
9 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
10 แกน/ครู เลือก 1005101U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 
( English for Communication of Teachers   )
2(2-0-4)
11 ปฏิบัติ 1005103U การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(540)
12 ปฏิบัติ 1005104U การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2  )
6(540)
13 แกน/ครู เลือก 1012002U การจัดการค่ายวิชาการ
( Academic Camp Management   )
2(1-2-3)
14 แกน/ครู บังคับ 1012101U ความเป็นครูและปรัชญาการศึกษา
( Philosophy and Self-actualization for )
3(3-0-6)
15 แกน/ครู บังคับ 1012103U ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
( Language and Culture for Teacher  )
3(2-2-5)
16 แกน/ครู บังคับ 1012104U ภาษาอังกฤษสำหรับครู
( English for Teachers )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1022001U การพัฒนาหลักสูตร
( Curriculum Development  )
3(2-2-5)
18 แกน/ครู บังคับ 1022002U การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน
( Principle of Learning Management and Classroom Management )
3(2-2-5)
19 แกน/ครู เลือก 1022003U ทักษะการสอน และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
( Skills and Techniques of Learning )
2(1-2-3)
20 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
21 แกน/ครู เลือก 1024001U ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Chinese for Communication of Teachers  )
2(2-0-4)
22 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
23 แกน/ครู เลือก 1031101U คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
( Computers for Education  )
2(1-2-3)
24 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
25 แกน/ครู บังคับ 1032201U นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
( Innovation and Education Information )
3(2-2-5)
26 แกน/ครู เลือก 1033202U การสร้างสื่อและแบบเรียน
( Medias Texts Construction  )
2(1-2-3)
27 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
28 แกน/ครู บังคับ 1043001U การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation  )
3(2-2-5)
29 แกน/ครู บังคับ 1043002U การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
( Research for Learning Development  )
3(2-2-5)
30 แกน/ครู เลือก 1043003U สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
( Statistics for Data Analysis in )
2(1-2-3)
31 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
32 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
33 แกน/ครู บังคับ 1052001U จิตวิทยาสำหรับครู  
( Psychology for Teacher  )
3(3-0-6)
34 แกน/ครู เลือก 1053002U การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
( Guidance and Activities for Student )
2(2-0-4)
35 แกน/ครู เลือก 1063004U หลักการบริหารการศึกษา
( Principal of Educational Administration  )
2(1-2-3)
ทั้งหมด 192 รายการ : 6 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ