2559-1-031  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(Bachelor of Science Program in Mathematics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 แกน/ครู เลือก 1063004U หลักการบริหารการศึกษา
( Principal of Educational Administration  )
2(1-2-3)
3 แกน/ครู บังคับ 1063005U การประกันคุณภาพการศึกษา
( Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
4 แกน/ครู เลือก 1083001U การศึกษาแบบเรียนรวม  
( Inclusive Education  )
2(2-0-4)
5 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
6 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
7 วิทย์-คณิต 1161001U กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1161002U การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 1191401U ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 1
( English for Teaching Mathematics in )
1(1-0-2)
10 เอกบังคับ 1191402U ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 2
( English for Teaching Mathematics in )
1(1-0-2)
11 เอกบังคับ 1191403U ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 3
( English for Teaching Mathematics in )
1(1-0-2)
12 เอกบังคับ 1191601T เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( Technology Digital for Learning Management in Mathematics )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1191811T ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
( History and Development of Mathematics )
2(1-2-3)
14 เอกเลือก 1191911U ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์
( History and Development of Mathematics )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1192301U การเรียนการสอนจำนวนและการดำเนินการระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Numbers and Operatons in School )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1192302U การเรียนการสอนการวัดระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Measurement in )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1192303U การเรียนการสอนเรขาคณิตระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Geometry in School )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1192304U การเรียนการสอนพีชคณิตระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Algebra in School )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1192305U การเรียนการสอนการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นระดับโรงเรียน
( Teaching and Learning Data Analysis andProbability in School )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1192306T การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
( Learning Management in Mathematics for Primary School )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1192307T การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
( Problem Solving in Mathematics )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1192311T การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( Measurement and Evaluation in Mathematic )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1192401T ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( English for Learning Management in Mathematics )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1192602T การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
( Learning Management in STEM Education )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1193201T การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
( Research in Mathematics Education )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1193211T สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
( Statistics for Research in Mathematics Education )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1193301T การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( Learning Management in Mathematics for Secondary School )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1193302T การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
( Learning Management in Mathematics for High School )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1193303T การจัดการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
( Learning Management in Mathematical Skills and Processes )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1193311T สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา
( Seminar in Mathematics Education )
1(0-2-1)
31 เอกเลือก 1193611U คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์
( Computer Assisted Instruction in )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1193701T การจัดค่ายคณิตศาสตร์
( Mathematics Camp )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1193711T การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์
( Mathematical Activities )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1193711U การจัดค่ายคณิตศาสตร์
( Mathematics Camp )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1193712U เกมคณิตศาสตร์
( Mathematical Games )
3(2-2-5)
36 เอกเลือก 1194011U สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
( Statistics for Research Education )
3(3-0-6)
37 เอกเลือก 1194012U โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยด้านการศึกษา
( Programming Application for Statistics and Research Education )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 192 รายการ : 6 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ