2564-5-013  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 1553501S ภาษาอังกฤษธุรกิจ
( Business English )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 3532102S การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
( Taxation and Business Laws )
3(3-0-6)
10 แกน/ครู บังคับ 3561101S องค์การและการจัดการ
( Organization and Management )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 5771101S การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 5771102S มาตรฐานโลจิสติกส์
( Logistics Standard )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 5771201S การบัญชีและการเงิน
( Accounting and Finance )
3(3-0-6)
14 แกน/ครู บังคับ 5771202S การจัดการตลาดและการบริการลูกค้า
( Market Management and Customer Service )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 5771203S คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์
( Mathematics and Statistics )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 5771204S การประกันภัยและกฎหมายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
( Insurance and International Logistics Law )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 5771206S การวางแผนอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชน
( Supply and Demand Planning in Supply Chain )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 5772101S การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
( Warehouse Management and Distribution Center )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5772102S การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
( Transport Planning and Operations )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 5772103S การขนถ่ายวัสดุ
( Material Handling )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 5772104S อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
( Occupational Health, Environment and Safety in Logistics )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 5772105S การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
( Multimodal Transport )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 5772106S การบริหารความสัมพันธ์ในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
( Relationship Management in Logistics and Supply Chain )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 5772201S เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
( Information Technology for Logistics )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 5772202S การจัดซื้อและการจัดหา
( Purchasing and Procurement )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 5772203S การผลิตและการปฏิบัติการ
( Production and Operation Management )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 5772204S การบริหารสินค้าคงคลัง
( Inventory Management )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 5772205S บรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์
( Packing in Logistics )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 5772206S การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก
( Supply Chain Management for Wholesale and Retail )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 5773101S การควบคุมรถยกสินค้า
( Forklift Control )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 5773102S ระบบผลิตแบบลีน
( LEAN Manufacturing System )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 5773103S การจัดการต้นทุนและการพยากรณ์ทางโลจิสติกส์
( Costing and Forcasting Logistics Management )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 5773104S การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
( Import-Export and Customs )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 5773105S การออกแบบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( System Design for Logistics and Supply Chain )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 5773106S ธุรกิจระหว่างประเทศ
( International Business )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 70 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ