2564-5-013  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 5773109S การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
( Logistics and Supply Chain Management for Environments )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 5773201S การบริหารโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
( Strategic supply chain Management )
3(3-0-6)
4 วิชาเสริม 5773202S การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 1
( Logistics Management Research and Development 1 )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 5773203S ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์
( English for Logistics )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 5773204S การวิเคราะห์และประมวลผลทางธุรกิจ
( Business Analysis and Processing )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 5773205S โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านโลจิสติกส์
( Package Software for Logistics )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 5773206S เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
( Digital Technology in Logistics and Supply Chain )
3(2-2-5)
9 ปฏิบัติ 5773207S เตรียมฝึกสหกิจศึกษา
( Cooperative Education Preparation )
1(45)
10 ปฏิบัติ 5774101S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
( Preparation for Professional Experience )
2(90)
11 วิชาเสริม 5774102S การวิจัยและการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ 2
( Logistics Management Research and Development 2 )
3(2-2-5)
12 ปฏิบัติ 5774109S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
13 ปฏิบัติ 5774201S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์
( Field Experience in Logistics )
5(450)
14 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
15 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
16 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
18 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
19 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
20 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
21 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
22 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
24 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
25 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
26 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
27 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
28 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
29 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
30 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
31 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
32 วิทย์-คณิต 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
33 วิทย์-คณิต 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
34 วิทย์-คณิต 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 67 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ