2564-3-005  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(Bachelor of Arts Program in English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
2 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
4 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
5 แกน/ครู บังคับ 1551101S รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 1
( English Form and Usage 1 )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1551102S การฟังและการพูด 1
( Listening and Speaking 1 )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1551103S หลักการอ่าน
( Principles of Reading )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 1551105S รูปแบบและการใช้ภาษาอังกฤษ 2
( English Form and Usage 2 )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 1551106S การฟังและการพูด 2
( Listening and Speaking 2 )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 1551108S การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
( Basic English Writing )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1552104S การเขียนอนุเฉท
( Paragraph Writing )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1552107S การฟังและการพูด 3
( Listening and Speaking 3 )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 1552110S การเขียนเรียงความ
( Essay Writing )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1552201S สัทศาสตร์และสรวิทยาภาษาอังกฤษ
( English Phonetics and Phonology )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1552202S ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Linguistics )
3(3-0-6)
16 เอกบังคับ 1552203S วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์
( English Morphology and Syntax )
3(3-0-6)
17 แกน/ครู บังคับ 1552301S ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน
( Introduction to English and American Literature )
3(3-0-6)
18 แกน/ครู บังคับ 1552302S ร้อยกรองภาษาอังกฤษ
( English Poetry )
3(3-0-6)
19 แกน/ครู บังคับ 1552401S หลักการแปล
( Principles of Translation )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1552503S ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและงานบริการ 1
( English for Tourism and Hospitality 1 )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1552506S ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ
( Business English for Specific Purposes )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1553101S ภาษาอังกฤษธุรกิจ
( Business English )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1553109S การอ่านเชิงวิชาการ
( Academic Reading )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1553112S ทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
( Integrated English Language Skills )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1553113S การเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
( Preparation for English Stadardized Tests )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1553204S การเรียนภาษาที่สอง
( Second Language Acquisition )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1553205S พื้นฐานภาษาศาสตร์เชิงสังคม
( Introduction to Sociolinguistics )
3(3-0-6)
28 เอกบังคับ 1553303S ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ
( English Prose )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1553304S เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
( English Short Story )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1553305S วรรณกรรมสำหรับเด็ก
( Children’s Literature )
3(3-0-6)
31 เอกบังคับ 1553307S บทละครอังกฤษและอเมริกัน
( English and American Drama )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1553402S การแปลข่าว
( News Translation )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1553404S การล่าม
( Interpreter )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1553502S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
( English for Business Communication )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1553504S ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและงานบริการ 2
( English for Tourism and Hospitality 2 )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 77 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ