2564-3-005  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(Bachelor of Arts Program in English)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1553504S ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและงานบริการ 2
( English for Tourism and Hospitality 2 )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 1553505S ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
( English in Mass Media )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 1553507S ภาษาอังกฤษในสานักงาน
( English in Office )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 1553601S ภาษาอังกฤษโลก
( World Englishes )
3(3-0-6)
6 เอกเลือก 1553603S ทฤษฏีการสอนภาษาที่สอง
( Second Language Teaching Theories )
3(3-0-6)
7 ปฏิบัติ 1553701S เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
( Preparation for Professional Internship )
2(90)
8 ปฏิบัติ 1553702S เตรียมสหกิจศึกษา
( Preparation for Cooperative Education )
1(45)
9 เอกบังคับ 1554111S การศึกษาอิสระ
( Independent Studies )
3(2-2-5)
10 เอกเลือก 1554113S การพูดในที่สาธารณะ
( Public Speaking )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 1554114S ภาษาอังกฤษเชิงศาสนาและจริยธรรม
( English in Religion and Ethics )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1554115S ภาษาอังกฤษสำหรับไทยศึกษา
( English for Thai Studies )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1554306S นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน
( British and American Novels )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1554308S บทละครเช็กสเปียร์
( Shakespeare’s Plays )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 1554403S การแปลเชิงวิชาการ
( Academic Translation )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1554508S ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจแบบดิจิทัล
( English for Digital Business )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1554509S ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการ
( English for Management )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1554604S กลยุทธ์การเรียนภาษา
( Language Learning Strategies )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1554605S การจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศในประเทศไทย
( English Language Education in Thailand )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1554606S การจัดประสบการณ์ภาษาที่สอง
( Second Language Classroom Management )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1554607S การประเมินผลการเรียนรู้
( Assessing Language Learning )
3(2-2-5)
22 ปฏิบัติ 1554701S ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
( Professional Internship )
5(450)
23 ปฏิบัติ 1554702S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
24 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
25 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
26 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
27 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
28 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
29 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
30 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
31 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
32 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
34 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
35 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
36 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
37 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 77 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ