2552-5-003  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิกส์และการจัดการ(Bachelor of Science Program in Logistics Technology and Management)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกเลือก 5655315Y การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
( Environmental Technology Management )
3(3-0-6)
2 เอกเลือก 5655319Y การจัดการแรงงาน
( Labor Management )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 2 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ