2567-2-012  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Chinese)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 แกน/ครู บังคับ 1211101R ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( English for Teachers Communication )
2(1-2-3)
14 เอกบังคับ 1221101R ภาษาจีนระดับต้น 1
( Basic Chinese 1 )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1221111R ภาษาจีนระดับต้น 2
( Basic Chinese 2 )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1221201R การฟังและการพูดภาษาจีน 1
( Chinese Listening and Speaking 1 )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1221211R การฟังและการพูดภาษาจีน 2
( Chinese Listening and Speaking )
2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 1221301R สังคมและวัฒนธรรมจีน
( Chinese society and Culture )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1221401R สัทศาสตร์สำหรับครูภาษาจีน
( Phonetics for Chinese Teachers )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1222102R ภาษาจีนระดับกลาง 1
( Intermediate Chinese 1 )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1222112R ภาษาจีนระดับกลาง 2
( Intermediate Chinese 2 )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1222202R การอ่านและการเขียนภาษาจีน 1
( Chinese Reading and Writing 1 )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1222212R การอ่านและการเขียนภาษาจีน 2
( Chinese Reading and Writing 2 )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1222311R อักษรจีน
( Chinese Characters )
2(1-2-3)
25 เอกบังคับ 1222402R ไวยากรณ์สำหรับครูภาษาจีน
( Grammar for Chinese Teachers )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1223103R ภาษาจีนระดับสูง 1
( Advance Chinese 1 )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1223113R ภาษาจีนระดับสูง 2
( Advance Chinese 2 )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1223214R การพูดภาษาจีนเพื่อผลสัมฤทธิ์
( Chinese Speaking for Achievement )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1223312R ประวัติศาสตร์จีน
( Chinese History )
2(1-2-3)
30 เอกเลือก 1223313R วรรณกรรมจีน
( Chinese Literature )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 1223314R ประมวลความรู้ด้านภาษาจีน
( Chinese Knowledge Compilation )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 1223315R หลักการแปลภาษาจีน
( Principles of Chinese Translations )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1223316R ภาษาจีนโบราณ
( Classical Chinese )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1223403R การแปลสำหรับครูภาษาจีน
( Translations For Chinese Teachers )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1223404R การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
( Teaching Chinese to Speakers of Other Languages )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 67 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ