2562-2-017  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (4ปี)(Bachelor of Education Program in Thai)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
18 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
19 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
20 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
21 เอกบังคับ 1251104T หลักภาษาไทย
( Principles of Thai Language )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1251105T พัฒนาการของภาษาไทย
( The Development of Thai Language )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1251207T แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย
( The Study of Thai Literature )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1251208T พัฒนาการของวรรณคดีไทย
( The Development of Thai Literature )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 1251303T การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
( Reading, Thinking, and Developing Life )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 1251304T ภาษาและวัฒนธรรมในการละเล่นไทย
( Language and Culture in thai Plays )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1251305T การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย
( Listening Watching and Speaking )
2(2-1-3)
28 เอกบังคับ 1251306T การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ
( Writing for Academic Communication and Occupation )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1252106T ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
( Foreign Languages in Thai Language )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1252107T ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
( Linguistics for Thai Language Teacher )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1252108T ถ้อยคำสำนวนไทย
( Idiomatic Expression in Thai )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 1252208T วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
( Literature and Creative Criticism )
2(2-1-3)
33 เอกบังคับ 1252310T ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน
( Creative Thinking and Creative Writing )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 1252311T คติชนวิทยา
( Folklore )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1252312T ศิลปะการอ่านออกเสียง
( The Art of Read Aloud )
2(1-2-3)
ทั้งหมด 96 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ