2566-3-002  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ(Bachelor of Science Program in Geoinformatics)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 แกน/ครู บังคับ 2541101R ภูมิศาสตร์กายภาพ
( Physical Geography )
3(3-0-6)
8 แกน/ครู บังคับ 2541102R ภูมิศาสตร์มนุษย์
( Human Geography )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 2541103R ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
( Analytical Geography of Thailand )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 2541201R แนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
( Geographical and Geoinformatics Thoughts )
3(3-0-6)
11 แกน/ครู บังคับ 2541301R แผนที่และการจัดทำแผนที่ดิจิทัล
( Map and Digital Cartography Design )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 2541401R สถิติเชิงพื้นที่สำหรับภูมิสารสนเทศ
( Geo-statistic for Geoinformatics )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 2542102R ภูมิศาสตร์ดิน
( Soil Geography )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 2542104R ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน
( Geomorphology Geography )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 2542201R ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
( Tourism Geography )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 2542202R ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
( Economic Geography )
3(3-0-6)
17 แกน/ครู บังคับ 2542301R การรับรู้จากระยะไกล
( Remote Sensing )
3(2-2-5)
18 แกน/ครู บังคับ 2542302R ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Geographic Information System )
3(2-2-5)
19 แกน/ครู บังคับ 2542303R การสำรวจรังวัดและระบบนำทางด้วยดาวเทียม
( Surveying and Global Positioning System )
3(2-2-5)
20 แกน/ครู บังคับ 2542304R การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
( Design and Standard Geo-spatial Database )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 2542401R ภาษาอังกฤษสำหรับภูมิสารสนเทศ
( English for Geoinformatics )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 2542402R ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศ
( Geoinformatics for Climate Change Management )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 2542403R การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
( Land Use and Land Cover Planning )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 2543201R ชีวภูมิศาสตร์
( Biogeography )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 2543202R ภูมิศาสตร์การเกษตร
( Agricultural Geography )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 2543401R ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับภูมิสารสนเทศ
( English in Academic of Geoinformatics )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 2543402R การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Application to Geography Information System )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 2543403R การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
( Application to Remote Sensing and Digital Image Processing )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 2543404R ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
( Integration of Geoinformatics for Natural Resource and Environmental Management )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 2543406R ภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ำ
( Geoinformatics for watershed management )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 2543407R ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ
( Geoinformatics for Forest Ecosystem and Management )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 2543408R การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Programming in Geographic Information System )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 2543409R การจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบ
( Database management and design )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 2543410R การเขียนโปรแกรมไพทอน
( Python Programming )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 2543411R อาร์โปรแกรมมิ่งสำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( R-programming for Geographic Information Systems )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 66 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ