2554-3-010  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(Bachelor of Arts Program in Thai Language)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003W พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001004W ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001W กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quailty       of Life )
3(2-2)
4 วิทย์-คณิต 1161002W การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001W จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002W ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001W พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 1531101W ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
( Introduction to Linguistics )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1541001W ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541002W ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication forSpecifics Purposes )
3(3-0-6)
11 ภาษา 1541003W ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
12 เอกเลือก 1541101W คำและสำนวนไทย
( Words and Idioms in Thai )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1541102W วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
( Thai Poetry Evolution )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1541104W ภาษาบาลี
( Pali )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1541105W ภาษาสันสกฤต
( Sanskrit )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 1541106W ภาษาเขมร
( Khmer )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1541201W ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
( Thai for Communication and InformationRetrieval )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 1541202W ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
( Art of Language for Communication )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1541203W ภาษาไทยธุรกิจ
( Usage of Thai Language in Business )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1541204W หลักการเขียน
( Principles of Writing )
3(3-0-6)
21 เอกบังคับ 1541205W หลักการฟังและการพูด
( Principles of Listening and Speaking )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1541208W การพูดเพื่อสังคม
( Social Speaking )
3(3-0-6)
23 เอกเลือก 1541209W การเขียนเพื่อการสื่อสาร
( Writing for Communication )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1541401W วรรณกรรมศึกษา
( Literary Study )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 1541403W แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
( Thoughts from Literature )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 1542101W ลักษณะภาษาไทย
( Characteristics of Thai Language )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 1542105W นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน
( Thai Standard Language Policy )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 1542106W วิวัฒนาการภาษาไทย
( Evolution of Thai Language )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 1542201W การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Reading for Special Purpose )
3(3-0-6)
30 เอกเลือก 1542203W การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Writing for Special Purpose )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 1542204W ศิลปะการอ่านออกเสียง
( Reading Technique )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 1542206W การเขียนกวีนิพนธ์ไทย
( Thai Writing Poetry )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1542207W การเขียนสารคดี
( Feature Writing )
3(3-0-6)
34 เอกเลือก 1542208W การอ่านตีความ
( Reading for Interpretation )
3(3-0-6)
35 เอกเลือก 1542301W อักษรไทย
( Thai Alphabet )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 130 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ