2563-2-002  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4ปี)(Bachelor of Education Program in Chinese)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
18 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
19 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
20 เอกบังคับ 1221201T ระบบเสียงภาษาจีน
( Chinese Phonology )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1221202T ภาษาจีนระดับต้น 1
( Basic Chinese 1 )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1221203T ภาษาจีนระดับต้น 2
( Basic Chinese 2 )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1221206T การฟังและการพูดภาษาจีน 1
( Chinese Listening and Speaking 1 )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1221207T การฟังและการพูดภาษาจีน 2
( Chinese Listening and Speaking 2 )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1221209T การอ่านภาษาจีน 1
( Chinese Reading 1 )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 1221210T การอ่านภาษาจีน 2
( Chinese Reading 2 )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 1222204T ภาษาจีนระดับกลาง
( Intermediate Chinese )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1222205T ภาษาจีนระดับสูง
( Advanced Chinese )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1222208T ไวยากรณ์จีน
( Chinese Grammar )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1222211T การเขียนภาษาจีน
( Chinese Writing )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1222313T ศิลปะและวัฒนธรรมจีน
( Chinese of Art and Culture )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1222314T ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
( Introduction to China )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 1222416T ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ
( Introduction to Chinese language andChinese Classical Literature )
2(1-2-3)
34 เอกบังคับ 1222512T การแปลภาษาจีน
( Chinese Translations )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1223120T เทคนิคการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
( Techniques for testing Chinese languageproficiency (HSK) )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 93 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ