2563-2-002  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (4ปี)(Bachelor of Education Program in Chinese)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 1223120T เทคนิคการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
( Techniques for testing Chinese languageproficiency (HSK) )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1223121T เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน
( Technology and Innovation for Chinese teaching )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1223122T วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน
( Chinese Teaching Method )
3(2-2-5)
5 เอกบังคับ 1223123T การจัดค่ายภาษาจีน
( Chinese Language Camp )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 1223124T การวิจัยทางการสอนภาษาจีน
( Teaching Chinese Research )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1223219T การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
( Chinese Public Speaking )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 1223315T ประวัติศาสตร์จีน
( Chinese History )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 1223318T วิวัฒนาการตัวอักษรจีน
( Evolution of Chinese Characters )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 1223417T นิทานสุภาษิตจีน
( Chinese Folk Tales and Proverbs )
3(3-0-6)
11 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
12 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
13 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
14 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
15 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
16 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
17 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
18 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
19 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
20 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
21 ภาษา 1551001T ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
22 ภาษา 1551002T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
23 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
24 ภาษา 1561001T ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
25 ภาษา 1571001T ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
26 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
27 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
28 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
29 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
30 ภาษา 1691002T ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
31 มนุษย์ 2011001T สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
32 มนุษย์ 2051001T สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 2061001T สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
34 สังคม 2501001T ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
35 สังคม 2501003T จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
36 สังคม 2501004T สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
37 สังคม 2501005T กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 93 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ