2554-2-006  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(Bachelor of Education Program in General Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู บังคับ 1001001W ภาษาไทยสำหรับครู
( Thai Language for teacher )
2(1-2-3)
2 มนุษย์ 1001003W พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
3 มนุษย์ 1001004W ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
4 ปฏิบัติ 1003001W การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
( Practicum 1 )
1(90)
5 ปฏิบัติ 1004002W การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
( Practicum 2 )
1(90)
6 ปฏิบัติ 1004003W การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(540)
7 แกน/ครู บังคับ 1005001W ประมวลสาระความรู้วิชาชีพครู
( Comprehensive of  professionalteachers knowledge )
2(2-0-4)
8 แกน/ครู บังคับ 1005002W ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ
( Comprehensive of Specific subject knowledge )
2(2-0-4)
9 ปฏิบัติ 1005004W การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(540)
10 แกน/ครู บังคับ 1005101W ภาษาอังกฤษสำหรับครู
( English for Teachers )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู เลือก 1012002W การจัดการค่ายวิชาการ
( Academic Camp Management )
2(1-2-3)
12 แกน/ครู บังคับ 1012101W การศึกษาและความเป็นครู
( Education and Self Actualization forTeachers )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู เลือก 1013001W การบริหารจัดการในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
( Classroom Management and Environmentfor Learning )
2(1-2-3)
14 แกน/ครู บังคับ 1022001W การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
( Curriculum Design and SchoolCurriculum Development )
3(2-2-5)
15 แกน/ครู บังคับ 1022002W การจัดการเรียนรู้
( Principle of Learning Management )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1023001W พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
( Teaching Behavior on Science in PrimaryEducation level )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1023002W พฤติกรรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
( Teaching Behavior on Science inSecondary Education level )
3(2-2-5)
18 แกน/ครู เลือก 1031101W เทคโนโลยีสำหรับครู 1
( Technology for Teachers 1 )
1(0-2-1)
19 แกน/ครู บังคับ 1032201W นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
( Innovation and InformationTechnology in Education )
3(2-2-5)
20 แกน/ครู เลือก 1033102W เทคโนโลยีสำหรับครู 2
( Technology for Teachers 2 )
1(0-2-1)
21 แกน/ครู เลือก 1033202W การสร้างสื่อและแบบเรียน
( Medias Texts Construction )
2(1-2-3)
22 แกน/ครู เลือก 1033203W นวัตกรรมการศึกษา
( Educational Innovation )
2(1-2-3)
23 แกน/ครู บังคับ 1043001W การวัดและประเมินผลการศึกษา
( Educational Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
24 แกน/ครู บังคับ 1043002W การวิจัยทางการศึกษา
( Educational Research )
3(2-2-5)
25 แกน/ครู เลือก 1044001W การวิจัยในชั้นเรียน
( Classroom Research )
2(1-2-3)
26 แกน/ครู เลือก 1044002W การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
( Educational Innovation Research andDevelopment )
2(1-2-3)
27 เอกเลือก 1044301W การสื่อสารและการศึกษาวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น
( Communication in Science and Localscience for Education )
3(2-2-5)
28 แกน/ครู บังคับ 1052001W จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teachers )
3(3-0-6)
29 แกน/ครู เลือก 1052002W ทฤษฎีและปฏิบัติการกลุ่ม
( Theories and Group Dynamics Practice )
2(1-2-3)
30 แกน/ครู เลือก 1053002W จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
( Adolescence Guidance Psychology )
2(2-0-4)
31 แกน/ครู บังคับ 1063002W การบริหารจัดการในสถานศึกษา
( Administration in School )
3(3-0-6)
32 แกน/ครู บังคับ 1083001W การศึกษาแบบเรียนรวม
( Inclusive Education )
2(2-0-4)
33 แกน/ครู เลือก 1083002W การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
( Provision of Early InterventionServices )
2(2-0-4)
34 วิทย์-คณิต 1161001W กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quailty       of Life )
3(2-2)
35 วิทย์-คณิต 1161002W การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 110 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ