2564-1-011  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(Bachelor of Science Program in Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 4002251S ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 4002401S คณิตศาสตร์สำหรับเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
( Mathematical for Chemistry, Industrial chemistry and Environmental Science )
3(3-0-6)
10 แกน/ครู บังคับ 4002402S สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
( Statistic for Scientist )
3(3-0-6)
11 แกน/ครู บังคับ 4003901S สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
( Seminar in Chemistry, Industrial ChemistChemistry and Environmental Science )
1(0-2-1)
12 แกน/ครู บังคับ 4004901S โครงการวิจัยทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
( Research Project in Chemistry, Industrial Chemistry and Environmental Science )
3(0-6-3)
13 แกน/ครู บังคับ 4011101S ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
( Physics and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
14 แกน/ครู บังคับ 4021103S เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Chemistry and Laboratory )
4(3-3-6)
15 เอกบังคับ 4021111S กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี
( Law and Chemical Safety )
2(1-3-2)
16 เอกบังคับ 4021112S กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี
( Law and Chemical Safety )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 4022201S เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
( Inorganic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
18 แกน/ครู บังคับ 4022301S เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
( Organic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
19 เอกบังคับ 4022401S เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
( Physical Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
20 แกน/ครู บังคับ 4022501S ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
( Biochemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
21 แกน/ครู บังคับ 4022601S เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
( Analytical Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
22 เอกบังคับ 4022602S เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
( Analytical Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
23 เอกเลือก 4022611S การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
( Instrumental Methods of Chemical Analysis 1 )
2(1-3-2)
24 เอกบังคับ 4023141S ภาษาอังกฤษสำหรับนักเคมี
( English for Chemists )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4023202S เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
( Inorganic Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
26 เอกบังคับ 4023302S เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
( Organic Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
27 เอกบังคับ 4023402S เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
( Physical Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
28 เอกเลือก 4023604S สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
( Chemical Spectroscopy )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4023612S การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
( Instrumental Methods of Chemical Analysis 2 )
2(1-3-2)
30 เอกเลือก 4023721S การกลั่นปิโตรเลียม
( Petroleum Distillation )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 4023722S อุตสาหกรรมน้าตาล
( Sugar industry )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4023752S เคมีอุตสาหกรรม
( Industrial Chemistry )
4(3-3-6)
33 เอกเลือก 4023802S เทคโนโลยียาง
( Latex Technology )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4023803S เคมีพอลิเมอร์และวัสสดุเชิงประกอบ
( Polymer Chemistry and Composite Material )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 4023901S ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
( Research Methodology in Chemistry )
1(1-0-2)
ทั้งหมด 111 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ