2564-1-011  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์(Bachelor of Science Program in Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
2 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
4 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
5 แกน/ครู บังคับ 4002251S ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 4002401S คณิตศาสตร์สำหรับเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
( Mathematical for Chemistry, Industrial chemistry and Environmental Science )
3(3-0-6)
7 แกน/ครู บังคับ 4002402S สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์
( Statistic for Scientist )
3(3-0-6)
8 แกน/ครู บังคับ 4003901S สัมมนาเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
( Seminar in Chemistry, Industrial ChemistChemistry and Environmental Science )
1(0-2-1)
9 แกน/ครู บังคับ 4004901S โครงการวิจัยทางเคมี เคมีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
( Research Project in Chemistry, Industrial Chemistry and Environmental Science )
3(0-6-3)
10 แกน/ครู บังคับ 4011101S ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
( Physics and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
11 แกน/ครู บังคับ 4021103S เคมีทั่วไปและปฏิบัติการ
( General Chemistry and Laboratory )
4(3-3-6)
12 เอกบังคับ 4021111S กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี
( Law and Chemical Safety )
2(1-3-2)
13 เอกบังคับ 4021112S กฎหมายและความปลอดภัยทางเคมี
( Law and Chemical Safety )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4022201S เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 1
( Inorganic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
15 แกน/ครู บังคับ 4022301S เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1
( Organic Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
16 เอกบังคับ 4022401S เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
( Physical Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
17 แกน/ครู บังคับ 4022501S ชีวเคมีและปฏิบัติการ 1
( Biochemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
18 แกน/ครู บังคับ 4022601S เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 1
( Analytical Chemistry and Laboratory 1 )
4(3-3-6)
19 เอกบังคับ 4022602S เคมีวิเคราะห์และปฏิบัติการ 2
( Analytical Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
20 เอกเลือก 4022611S การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1
( Instrumental Methods of Chemical Analysis 1 )
2(1-3-2)
21 เอกบังคับ 4023141S ภาษาอังกฤษสำหรับนักเคมี
( English for Chemists )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4023202S เคมีอนินทรีย์และปฏิบัติการ 2
( Inorganic Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
23 เอกบังคับ 4023302S เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2
( Organic Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
24 เอกบังคับ 4023402S เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2
( Physical Chemistry and Laboratory 2 )
4(3-3-6)
25 เอกเลือก 4023604S สเปกโทรสโกปีเชิงเคมี
( Chemical Spectroscopy )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 4023612S การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2
( Instrumental Methods of Chemical Analysis 2 )
2(1-3-2)
27 เอกเลือก 4023721S การกลั่นปิโตรเลียม
( Petroleum Distillation )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 4023722S อุตสาหกรรมน้าตาล
( Sugar industry )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4023752S เคมีอุตสาหกรรม
( Industrial Chemistry )
4(3-3-6)
30 เอกเลือก 4023802S เทคโนโลยียาง
( Latex Technology )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 4023803S เคมีพอลิเมอร์และวัสสดุเชิงประกอบ
( Polymer Chemistry and Composite Material )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 4023901S ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี
( Research Methodology in Chemistry )
1(1-0-2)
33 ปฏิบัติ 4023902S เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
( Preparation of Field Experiences in Chemistry )
2(180)
34 ปฏิบัติ 4023903S เตรียมสหกิจศึกษาเคมี
( Preparation of Cooperative Education in Chemistry )
1(90)
35 ปฏิบัติ 4023904S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีอุตสาหกรร
( Preparation of Field Experiences in Industrial Chemistry )
2(180)
ทั้งหมด 108 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ