2559-3-006  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์(Bachelor of Arts Program in Library and Information Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003U พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005U ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001U กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161002U การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001U จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002U ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001U พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 ภาษา 1541001U ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1541002U ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for SpecificPurposes )
3(3-0-6)
10 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
11 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
12 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
14 ภาษา 1551001U ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
15 ภาษา 1551002U ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
16 ภาษา 1561001U ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1571001U ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 1571002U ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
19 มนุษย์ 1631001U สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 1631103U การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
( Information Resources Development )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 1631104U บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อาเซียน
( ASEAN Library and Information Science )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1631105U แหล่งสารสนเทศและการบริการ
( Information Resources and Services )
3(3-0-6)
23 เอกบังคับ 1631111U สารสนเทศกับสังคม
( Information and Society )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 1631301U การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์
( Online Information Retrieval )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1632101U การอ่านและการเขียนในงานห้องสมุด
( Reading and Writing in Libraries Work )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1632105U การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
( Information Resources Cataloging )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 1632106U ภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ 1
( English for Librarians and Information )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1632107U จิตวิทยาการบริการสารสนเทศ
( Information Services Psychology )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1632110U การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
( Information Resources Organization )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1632111U การจัดการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้
( School Library and Learning Resources )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 1632202U การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
( Reading and Reading Promotion )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1632205U ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
( Electronic Libraries )
3(2-2-5)
33 เอกบังคับ 1632301U โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุด
( Software Package for Library Work )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 1632303U การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานห้องสมุด
( Library System Analysis and Design )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 1633101U การจัดการภูมิปัญญาและสารสนเทศท้องถิ่น
( Local Knowledge and Information )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 92 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ