2564-3-014  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์(Bachelor of Science Program in Geographical Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู บังคับ 1201101S คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์
( Mathematics for Science )
3(3-0-6)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
4 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
6 แกน/ครู บังคับ 2541101S ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ
( Integration of Physical and Human Geography )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 2541102S ภูมิศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน
( ASEAN Geography )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 2541103S ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
( Tourism Geography )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 2541201S การใช้แผนที่และการจัดทาแผนที่ดิจิทัล
( Mapping and Digital Cartography )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 2541301S พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
( Development of Geoinformatics )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 2542201S ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
( Analytical Thailand geography )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 2542301S ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Geographic Information System )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 2542302S การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม
( Remote Sensing and Satellite Application )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 2542401S สถิติเบื้องต้นสำหรับภูมิสารสนเทศ
( Elementary Statistic for Geoinformatics )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 2543101S ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด
( Economic Geography and Marketing )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 2543102S ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง
( Geography and Urban Planning )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 2543201S ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับภูมิสารสนเทศ
( Academic English for Geoinformatics )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 2543202S สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
( Geographical Indications and Local Development )
3(3-0-6)
19 เอกบังคับ 2543401S การสำรวจรังวัดและระบบกำหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
( Surveying and Global Positioning System )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 2543402S การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
( Application to Remote Sensing and Digital Image Processing )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 2543403S การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Application to Geographic Information System )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 2543404S การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
( Programming to GIS development )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 2543405S การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นแนะนา
( Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 2543406S ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
( GIS for Wellness and Environmental and Disasters Management )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 2543407S ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
( GIS for Mapping and Asset Taxes )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 2543408S การประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดและระบบกำหนดพิกัดบนพื้นโลก
( Application of Surveying and Global Positioning System )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 2543501S ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
( Geoinformatics for Logistics Managements )
3(2-2-5)
28 แกน/ครู บังคับ 2544595S การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
( Research and Innovation Development in Geographical Technology )
3(0-6-3)
29 ปฏิบัติ 2544596S เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
( Preparation for Geographical Technology Practicum Experience )
2(90)
30 ปฏิบัติ 2544597S การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
( Practicum Geographical Technology )
5(450)
31 ปฏิบัติ 2544598S เตรียมสหกิจศึกษา
( Cooperative Education Preparation )
1(45)
32 ปฏิบัติ 2544599S สหกิจศึกษา
( Co-operative Education )
6(540)
33 แกน/ครู บังคับ 3561101S องค์การและการจัดการ
( Organization and Management )
3(3-0-6)
34 แกน/ครู บังคับ 3601101S ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
( Introduction to Digital Business Technology )
3(2-2-5)
35 แกน/ครู บังคับ 3612101S พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
( Fundamentals of Entrepreneurships )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 78 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ