2564-3-014  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์(Bachelor of Science Program in Geographical Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 แกน/ครู บังคับ 3612101S พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
( Fundamentals of Entrepreneurships )
3(3-0-6)
3 แกน/ครู บังคับ 4002251S ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
4 แกน/ครู บังคับ 5771101S การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
( Logistics and Supply Chain Management )
3(2-2-5)
5 แกน/ครู บังคับ 5771102S มาตรฐานโลจิสติกส์
( Logistics Standard )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 5771203S คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์
( Mathematics and Statistics )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 5771601S ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
( Enterprise Business Resource Planning System )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 5772101S การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
( Warehouse Management and Distribution Center )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 5772102S การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
( Transport Planning and Operations )
3(2-2-5)
10 เอกเลือก 5772104S อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
( Occupational Health, Environment and Safety in Logistics )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 5773104S การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
( Import-Export and Customs )
3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 5773203S ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์
( English for Logistics )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 5773601S เทคโนโลยีบล็อกเชน
( Blockchain Technology )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 5773602S อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
( Internet of Things in the Logistics and Supply Chain )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 5773603S ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
( Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 5773604S ระบบการขนส่งอัจริยะสำหรับสมาร์ตซิตี้
( Smart Mobility in Smart Cities )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 5773605S ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
( Reverse Logistics and Environmental Supply Chain Management )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 5773606S นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์
( Innovation and technology for smart logistics )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5773607S การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
( Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 5773608S เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
( Packaging Technology in Logistics )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 5773609S เทคโนโลยีพลังงานสำหรับโลจิสติกส์
( Energy Technology For Logistics )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 5773610S เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
( Material Handling Technology )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 5773611S เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง
( Inventory Management Technology )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 5773612S การบริหารงานแบบลีน
( Lean Management )
3(2-2-5)
25 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
26 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
27 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
28 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
29 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
30 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
31 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
32 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
33 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
34 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
35 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
36 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
37 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
ทั้งหมด 78 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ