2567-5-019  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก(Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product and Graphic Design)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
3 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
4 แกน/ครู บังคับ 5741101R ความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรม
( Arts Knowledge )
3(3-0-6)
5 แกน/ครู บังคับ 5741102R องค์ประกอบศิลป์
( Elements of Art )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 5741201R การเขียนแบบ
( Working Drawing )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 5741202R การวาดเขียน
( Drawing )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 5741203R ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
( Basic Technology Practice )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 5741204R ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
( Basic Industry Products Design )
3(2-2-5)
10 เอกบังคับ 5741205R ออกแบบกราฟิกดิจิทัล
( Digital Graphic Design )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 5741206R ภาษาอังกฤษเพื่องานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
( English for Industrial Product Design and Development )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 5741301R ออกแบบตกแต่งภายใน
( Interior Design )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 5741302R เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
( Industrial Product Drawing )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 5741303R การออกแบบในชีวิตประจำวัน
( Design in Daily Life )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 5742201R การถ่ายภาพดิจิทัล
( Digital Photography )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 5742202R การพัฒนากราฟิกบรรจุภัณฑ์
( Graphics on Packaging Design )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 5742203R การสร้างโมเดล 3 มิติ
( 3D Modeling )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 5742204R การออกแบบสื่อโฆษณาสร้างสรรค์
( Creative Advertising Design )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 5742205R แนวคิดและการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
( Concepts and Art Creations )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 5742301R ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย
( Contemporary Art and Culture )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 5742302R ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย
( Packaging Design for Distribution )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 5742303R ดิจิทัลคอมมิค
( Digital Comics )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 5742304R ออกแบบเฟอร์นิเจอร์
( Furniture Design )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 5742305R ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบอุตสาหกรรม
( Product Design in Industry System )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 5742306R การออกแบบคาแรคเตอร์
( Character Design )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 5742307R จิตรกรรมดิจิทัล
( Digital Drawing )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 5742308R ธุรกิจศิลปะและการออกแบบ
( Business of Art and Design )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 5743201R การผลิตสื่อดิจิทัลมาเก็ตติ้ง
( Production of Digital Media Marketing )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 5743202R การออกแบบเขียนแบบดิจิทัล
( Digital Printing Design )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 5743203R การออกแบบสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
( Digital Printing Design )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 5743204R การจัดการธุรกิจศิลปกรรม
( Business Management of Arts )
3(3-0-6)
32 เอกเลือก 5743301R ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
( Packaging Design for Transportation )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 5743302R การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสาร
( Graphic Design for Communication )
3(2-2-5)
34 แกน/ครู บังคับ 5743401R ระเบียบวิจัยการออกแบบ
( Research Methodology in Design )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 5744201R การจัดแสดงนิทรรศการ
( Exhibition )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 63 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ