2562-2-016  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4ปี)(Bachelor of Education Program in Computer)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 ปฏิบัติ 1002101T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
( Practicum in Teaching Profession Institution 1 )
1(45)
4 ปฏิบัติ 1003102T การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2
( Practicum in Teaching Profession Institution 2 )
1(45)
5 ปฏิบัติ 1004103T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
6(270)
6 ปฏิบัติ 1004104T การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
6(270)
7 แกน/ครู บังคับ 1022101T หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้
( Curriculum and Learning Management Science )
3(2-2-5)
8 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
9 แกน/ครู บังคับ 1032101T นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Innovation and Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1042102T การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1043102T การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
( Research and Development in Innovation and Learning )
3(2-2-5)
12 แกน/ครู บังคับ 1051101T จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
( Psychology for Learning )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 1102101T คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครูมืออาชีพ
( Ethics and Spirituality for Professional Teachers )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 1102102T การประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาชุมชน
( Educational Quality Assurance and Community Development )
2(1-2-3)
15 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
16 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1181111T การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
( Educational Information System Management )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 1181112T เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
( Technology for Science )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1181113T กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์
( Laws and Ethics for Computer )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1181114T การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
( Computer Programming for Education )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1181115T หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
( Basic Principles of Information Systems )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 1181211T ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม
( Algorithms and Programming Language )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1181212T วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
( Computational Science and Mathematics for Computer )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 1181213T สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
( Computer Architecture and Maintenance )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1181214T การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
( Computer Graphics Design )
2(1-2-3)
26 เอกเลือก 1181215T โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
( Software Applications of Education )
2(1-2-3)
27 เอกบังคับ 1182111T ระบบการจัดการฐานข้อมูล
( Database Management System )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 1182112T การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
( Multimedia Design and Animation )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 1182113T โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
( Data Structure and Algorithms )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1182114T การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน
( Designing and Technology for Computer Teacher )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1182211T การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
( System Analysis and Design )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1182212T ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
( Computer Network )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1182213T การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
( Java Programming Language )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1183111T การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
( Electronic Media Production and Development )
3(2-2-5)
35 เอกบังคับ 1183112T การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
( Advanced Programming Language )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 101 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ