2562-2-016  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (4ปี)(Bachelor of Education Program in Computer)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกบังคับ 1183112T การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง
( Advanced Programming Language )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 1183113T ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์
( English for Computer Teachers )
3(2-2-5)
4 เอกบังคับ 1183114T วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
( Research and Project for Computer )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 1183115T การออกแบบและเทคโนโลยีสำหรับครูคอมพิวเตอร์
( Designing and Technology for Computer TeTeacher )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 1183116T ระบบสมองกลฝังตัวและหุ่นยนต์
( Embedded Systems and Robots )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 1183117T การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
( Web-based Instruction )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 1183118T การสอนเขียนโปรแกรมภาษาวิชวล
( Teaching of Visual Programming Language )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 1183211T การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
( Innovation Development and Design )
2(1-2-3)
10 เอกบังคับ 1183212T วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์
( Computer Educational Science )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 1183213T การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
( Mobile Application and Design )
3(2-2-5)
12 เอกเลือก 1183214T วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์
( Advanced Science in Computer )
3(2-2-5)
13 เอกเลือก 1183215T โครงการและค่ายคอมพิวเตอร์
( Computer Camp and Project )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 1183216T การประมวลผลคลาวด์เพื่อการศึกษา
( Cloud Computing for Education )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1183217T การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษา
( Development of Artificial Intelligence for Education )
3(2-2-5)
16 แกน/ครู บังคับ 1211101T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 1
( Communicative English for Teachers 1 )
1(0-2-1)
17 แกน/ครู บังคับ 1212102T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 2
( Communicative English for Teachers 2 )
1(0-2-1)
18 แกน/ครู บังคับ 1212103T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3
( Communicative English for Teachers 3 )
1(0-2-1)
19 แกน/ครู บังคับ 1251101T ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
( Communicative Thai for Teachers )
2(1-2-3)
20 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
21 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
22 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
23 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
24 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
25 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
26 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
27 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
28 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
29 ภาษา 1551001T ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
30 ภาษา 1551002T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
31 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
32 ภาษา 1561001T ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
33 ภาษา 1571001T ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
34 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
35 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
36 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
37 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 101 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ