2564-4-009  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(Bachelor of Accounting Program)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 1551402S ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
( Business English 1 )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1551403S ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
( Business English 2 )
3(3-0-6)
10 ปฏิบัติ 3503801S การเตรียมสหกิจศึกษา
( Cooperative Education Preparation )
1(45)
11 ปฏิบัติ 3503802S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
12 แกน/ครู บังคับ 3521101S การบัญชี 1
( Accounting 1 )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 3521102S การบัญชี 2
( Accounting 2 )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 3521401S เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับงานบัญชี
( Modern Information Technology in Accounting )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 3522102S การบัญชีต้นทุน 1
( Cost Accounting 1 )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 3522103S การบัญชีชั้นกลาง 1
( Intermediate Accounting 1 )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 3522104S การบัญชีชั้นกลาง 2
( Intermediate Accounting 2 )
3(2-2-5)
18 เอกบังคับ 3522105S การบัญชีต้นทุน 2
( Cost Accounting 2 )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 3522305S จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
( Accounting Professional Ethics )
3(3-0-6)
20 แกน/ครู บังคับ 3522501S การภาษีอากร 1
( Taxation 1 )
3(3-0-6)
21 แกน/ครู บังคับ 3522601S กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์ และการบัญชี
( Commercial Business Law and Accounting )
3(3-0-6)
22 แกน/ครู บังคับ 3522701S การจัดการทางการเงินสำหรับนักบัญชี
( Financial Management for Accountant )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 3523202S การบัญชีเฉพาะกิจการ
( Accounting for Specific Enterprises )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 3523203S การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
( Public Sector Accounting )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 3523303S การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
( Enterprise Risk Management and Internal Control )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 3523401S ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
( Accounting Information System )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 3523403S โปรแกรมตารางคำนวณสำหรับงานบัญชี
( Spreadsheet software for Accounting )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 3523502S การภาษีอากร 2
( Taxation 2 )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 3523702S รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
( Financial Reporting And Statement Analys )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 3524101S การบัญชีชั้นสูง 1
( Advanced Accounting 1 )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 3524102S การบัญชีชั้นสูง 2
( Advanced Accounting 2 )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 3524202S การบัญชีระหว่างประเทศ
( International Accounting )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 3524205S การบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
( Accounting for small and Medium-Sized Enterprises )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 3524302S การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
( Auditing and Assurance Services )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 3524308S การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
( Environmental Management Accounting )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 72 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ