2555-4-023  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์(Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003V พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001004V ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
( Critical Thinking Skills )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1161001V กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161002V การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
5 มนุษย์ 1511001V จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Being )
3(3-0-6)
6 มนุษย์ 1511002V ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1521001V พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 1531001V
( )
9 ภาษา 1541001V ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Skills )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541002V ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specifics )
3(3-0-6)
11 ภาษา 1541003V ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น
( Language and Communication in LocalCommunity )
3(3-0-6)
12 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
14 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
15 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
16 ภาษา 1551001V ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
17 ภาษา 1551002V ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
18 แกน/ครู บังคับ 1553418V ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
( English in Mass Media )
3(3-0-6)
19 แกน/ครู บังคับ 1553602V การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
( Writing English for Specific Purposes )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1561001V การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in JapaneseLanguage )
3(3-0-6)
21 ภาษา 1571001V การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in Chinese Language )
3(3-0-6)
22 ภาษา 1571002V การอ่านและการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Reading and Writing Chinese forCommunication )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 1631001V สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Research and Study )
3(3-0-6)
24 ภาษา 1661001V การฟังและการพูดภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Listening and Speaking Korean forcommunication )
3(3-0-6)
25 ภาษา 1661002V การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อ
( Reading and Writing Korean forcommunicat )
3(3-0-6)
26 ภาษา 1691001V การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Oral - Aural Communication in MyanmarLanguage )
3(3-0-6)
27 ภาษา 1691002V การอ่านและการเขียนภาษาพม่า เพื่อการสื่อสาร
( Reading and Writing Myanmar for Communication )
3(3-0-6)
28 มนุษย์ 2011001V สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Art )
3(3-0-6)
29 มนุษย์ 2051001V สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Drama )
3(3-0-6)
30 มนุษย์ 2061001V สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
31 สังคม 2501001V เศรษฐกิจสังคมไทย
( Thai Social Economy )
3(3-0-6)
32 สังคม 2501002V ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ
( Social Equity and Peace )
3(3-0-6)
33 สังคม 2501003V พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
( Civic and Social Responsibility )
3(2-2-5)
34 สังคม 2521001V โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
35 สังคม 2531001V สังคมไทยกับสังคมโลก
( Thai and Global Society )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 106 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ