2557-2-007  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(Doctor of Philosophy Program in Educational Administration)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกบังคับ 1067101V การผสมผสานทฤษฎีเพื่อการบริหารการศึกษา
( Integration Theories of EducationalAdministration )
3(3-0)
2 เอกเลือก 1067102U การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
( Educational Policy and Planning Development )
3(3-0-6)
3 เอกบังคับ 1067102V การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
( Educational Policy and PlanningDevelopment )
3(3-0)
4 เอกบังคับ 1067103V การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารการศึกษา
( Human Resource Development inEducational Administration )
3(3-0)
5 เอกบังคับ 1067104V วิธีวิทยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา
( Advanced Research Methodology inEducational Administration )
3(3-0)
6 เอกบังคับ 1067105U สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
( Seminar on Paradigm Shift and Innovation in Educational Administration )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1067105V สัมมนาการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
( Seminar in Paradigm Shift and Innovationin Educational Administration )
1(0-2)
8 เอกเลือก 1067106U สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
( Seminar on Merit and Ethics of Educational Administrator )
3(2-2-5)
9 เอกบังคับ 1067106V สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
( Seminar in Research of EducationalAdministration I )
1(0-2)
10 เอกเลือก 1067107U การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( Quality Assurance and Development Educational Techniques )
3(3-0-6)
11 เอกบังคับ 1067107V สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 2
( Seminar in Research of EducationalAdministration II )
1(0-2-1)
12 เอกเลือก 1067108U การพัฒนาหลักสูตรและกิจการนักเรียนใน ศตวรรษที่ 21
( Development and Student Activities 21st Century )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1067109U พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
( Supervisory Behavior in Educational Administration )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1067201U สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 1
( Seminar on Educational Administration Research I )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1067201V สัมมนาคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารการศึกษา
( Seminar in Merit and Ethics ofEducational Administrator )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 1067203U สัมมนาการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 3
( Seminar on Educational Administration Research III )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 1067203V การประกันคุณภาพ และเทคนิคการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( Quality Assurance and Development Educational Techniques )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1067204V การประยุกต์ระบบเทคโนโลยีทางการบริหารทางการศึกษา
( Applications of InformationTechnological System for Educational Administratio )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1067205V ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
( Leadership and Organizational BehaviorChange )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1067206U ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์การ
( Leadership and Organizational Behavior Change )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1067206V พฤติกรรมการนิเทศในการบริหารการศึกษา
( Supervisory Behavior in EducationalAdministration )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 1067207V สัมมนาการพัฒนาการบริหารงบประมาณและเศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา
( Seminar in Budgeting ManagementDevelopment and Economics of Education )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1067208V การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( Educational Administration andManagement by State and Local Administration Orga )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1067209V สัมมนาปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมกับการบริหารการศึกษา
( Seminar in Politics, Economy and SocialProblems Related to Educational Administration )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1067210V สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
( Advanced Statistics for EducationalResearch )
3(3-0-6)
26 ปฏิบัติ 1068106V วิทยานิพนธ์
( Doctoral Dissertation )
36(36)
27 วิชาเสริม 1068404V พื้นฐานทางการศึกษา
( Educational Foundation )
3(3-0-6)
28 วิชาเสริม 1068405V พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา
( Fundamentals of EducationalAdministration )
3(3-0-6)
29 วิชาเสริม 1555102V ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 1
( English for Doctoral Students I )
3(3-0-6)
30 วิชาเสริม 1555103V ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 2
( English for Doctoral Students II )
3(3-0-6)
31 วิชาเสริม 1555104V ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต 3
( English for Doctoral Students III )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 31 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ