2564-4-008  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(Bachelor of Business Administration Program in Business Administration)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 แกน/ครู บังคับ 1553501S ภาษาอังกฤษธุรกิจ
( Business English )
3(3-0-6)
9 ปฏิบัติ 3503801S การเตรียมสหกิจศึกษา
( Cooperative Education Preparation )
1(45)
10 ปฏิบัติ 3503802S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
11 ปฏิบัติ 3504801S เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
( Preparation for Professional Experience in Business )
2(90)
12 ปฏิบัติ 3504802S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
( Professional Experience in Business )
5(450)
13 แกน/ครู บังคับ 3504901S สัมมนาด้านการบริหารธุรกิจ
( Seminars in Business Administration )
3(2-2-5)
14 แกน/ครู บังคับ 3504902S การวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
( Business Administration Research )
3(2-2-5)
15 แกน/ครู บังคับ 3521103S หลักการบัญชี
( Principle of Accounting )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 3522103S การบัญชีชั้นกลาง 1
( Intermediate Accounting 1 )
3(2-2-5)
17 เอกเลือก 3522104S การบัญชีชั้นกลาง 2
( Intermediate Accounting 2 )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 3523202S การบัญชีเฉพาะกิจการ
( Accounting for Specific Enterprises )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 3523303S การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
( Enterprise Risk Management and Internal Control )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 3524301S การบัญชีเพื่อการจัดการ
( Management Accounting )
3(3-0-6)
21 แกน/ครู บังคับ 3531101S การเงินธุรกิจ
( Business Finance )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 3531201S เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
( Economics of Finance and Banking )
3(3-0-6)
23 แกน/ครู บังคับ 3532102S การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
( Taxation and Business Laws )
3(3-0-6)
24 เอกบังคับ 3532105S ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางการเงิน
( English for Financial Profession )
3(3-0-6)
25 เอกบังคับ 3532106S จรรยาบรรณวิชาชีพทางการเงิน
( Financial Ethics 3532202 ตลาดการเงินและส )
3(3-0-6)
26 เอกบังคับ 3532202S ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
( Financial Markets and Institutions )
3(3-0-6)
27 เอกบังคับ 3532401S หลักการประกันภัยเบื้องต้น
( Introduction to Insurance )
3(3-0-6)
28 เอกเลือก 3533107S การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ
( International Finance and Investment )
3(3-0-6)
29 เอกเลือก 3533108S การจัดการการเงินภาครัฐ
( Government Financial Management )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 3533203S การบริหารสินเชื่อ
( Credit Management )
3(3-0-6)
31 เอกเลือก 3533204S การบริหารอสังหาริมทรัพย
( Real Estate Management )
3(3-0-6)
32 เอกบังคับ 3533301S หลักการลงทุน
( Principles of Investment )
3(3-0-6)
33 เอกบังคับ 3533401S การประกันชีวิต
( Life Insurance )
3(3-0-6)
34 เอกบังคับ 3533402S คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
( Life Insurance Mathematics )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 3533403S การประกันวินาศภัย
( Non-Life Insurance )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 196 รายการ : 6 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ