2567-2-013  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี)(Bachelor of Education Program in Physical Education)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1161101R รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
( Fundamental Philosophy and Principles of Physical Education )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1161201R กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
( Anatomy and Physiology )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 1161402R แอโรบิกดานซ์
( Aerobic Dances )
2(1-2-3)
16 เอกเลือก 1161403R เกมเบ็ดเตล็ด
( Minor Games )
2(1-2-3)
17 เอกเลือก 1161404R ลีลาศ
( Social Dances )
2(1-2-3)
18 เอกบังคับ 1161501R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑา
( Athletics Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
19 เอกเลือก 1161504R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิมนาสติก
( Gymnastics Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
20 เอกเลือก 1161505R กีฬาประเภทใช้แร็กเก็ต
( Racket Sports )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1161507R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทนนิส
( Tennis Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1161508R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
( Table Tennis Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 1161510R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทควันโด
( Taekwondo Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1161512R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬากอล์ฟ
( Golf Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
25 เอกเลือก 1161513R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬายิงธนู
( Archery Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
26 เอกเลือก 1161514R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเปตอง
( Patanque Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1161516R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเทคบอล
( Teqball Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 1161601R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล
( Football Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1161602R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล
( Basketball Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
30 เอกบังคับ 1161603R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล
( Volleyball Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 1161604R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาตะกร้อ
( Takraw Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 1161609R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาเซปักตะกร้อ
( Sepak Takraw Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1161610R การเป็นผู้สอนและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตซอล
( Futsal Teaching and Officiating )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1162103R การบริหารจัดการพลศึกษา
( Management of Physical Education )
3(3-0-6)
35 เอกบังคับ 1162105R หลักสูตรพลศึกษา
( Curriculum in Physical Education )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 90 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ