2565-1-002  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(Bachelor of Science Program in Information Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 เอกบังคับ 4002251S ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 4121403S คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
( Mathematics for Computers )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 4121404S หลักสถิติสำหรับคอมพิวเตอร์
( Principle Statistics for Computer )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 4121601S พื้นฐานซอฟต์แวร์
( Software Fundamentals )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4121602S การจัดการเครือข่ายเบื้องต้น
( Introduction to Network Management )
3(2-2-5)
13 แกน/ครู บังคับ 4121801S หลักพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology Fundamentals )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 4121802S เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสานักงาน
( Technology for Office Management )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 4122203S การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
( Visual Programming )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 4122204S การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล
( Database Design and Administration )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 4122307S ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
( User Experience and User Interface Design )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 4122602S โครงสร้างข้อมูล
( Data Structure )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 4122608S หลักการด้านความมั่นคงของระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
( Principles of Computer System and Network Security )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4122703S เทคโนโลยีแพลตฟอร์มและการประมวลผลกลุ่มเมฆ
( Platform Technology and Cloud Computing )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4122801S ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์
( English for Computer )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 4123101S การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
( Object-Oriented Programming )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 4123301S การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
( System Analysis and Design )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 4123302S วิศวกรรมซอฟต์แวร์
( Software Engineering )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4123306S การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
( Web-based Information System Development )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4123308S การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหม่
( Modern Programming Language )
3(2-2-5)
27 เอกบังคับ 4123602S เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
( Data Communication Technology )
3(2-2-5)
28 เอกบังคับ 4123704S เศรษฐกิจดิจิทัล
( Digital Economy )
3(2-2-5)
29 เอกเลือก 4123709S เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต
( Wireless Technologies and Internetof Things )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 4123710S การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
( Mobile Application Development )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4123714S การบูรณาการระบบและการจัดการโครงการ
( Systems Integration and Project Management )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4123715S การสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ
( 3D Animation Creation )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4123716S คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก 2 มิติ
( Computer for 2D Graphic Design )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 4123720S การออกแบบและพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล
( Digital Content Design and Development )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4123721S วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
( Introduction to Data Science )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 65 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ