2565-1-002  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(Bachelor of Science Program in Information Technology)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 4123721S วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
( Introduction to Data Science )
3(2-2-5)
3 เอกบังคับ 4123801S จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
( Computer Ethics and Laws )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 4124701S คลังข้อมูลและการทาเหมืองข้อมูล
( Data Warehouse and Data Mining )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 4124704S หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Current Topics in Information Technology )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 4124706S ธุรกิจอัจฉริยะและข้อมูลใหญ่
( Business Intelligence and Big Data )
3(2-2-5)
7 ปฏิบัติ 4124802S การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
( Preparation for Cooperative Education )
1(90)
8 ปฏิบัติ 4124803S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Preparation for Field Experience in Information Technology )
2(180)
9 ปฏิบัติ 4124804S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Field Experience in Information Technology )
5(450)
10 ปฏิบัติ 4124807S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
11 เอกบังคับ 4124906S โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Study Project in Information Technology )
3(2-2-5)
12 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
13 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
14 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
15 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
16 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
19 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
20 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
21 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
22 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
24 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
25 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
26 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
27 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
28 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
29 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
30 วิทย์-คณิต 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
31 วิทย์-คณิต 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
32 วิทย์-คณิต 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 65 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ