2566-2-005  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(Master of Education Program in Educational Administration)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 แกน/ครู บังคับ 1065101R วิทยาการวิจัย
( Research Methodology )
3(3-0-6)
2 แกน/ครู บังคับ 1065102R การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
( Research for Educational Administration Development )
3(3-0-6)
3 เอกเลือก 1065103R สถิติเพื่อการวิจัย
( Research Statistics )
3(3-0-6)
4 เอกเลือก 1065104R การวิจัยเชิงคุณภาพ
( Qualitative Research )
3(3-0-6)
5 เอกบังคับ 1065201R หลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติทางการบริหารการศึกษา
( Principles, Theories, and Practices of Educational Administration )
3(2-2-5)
6 เอกบังคับ 1065202R ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร
( Instructional Leadership and Curriculum Development )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 1065204R การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
( Administration of Educational Resources )
3(2-2-5)
8 เอกบังคับ 1065206R ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
( Administration Educational Leadership )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 1065208R การประกันคุณภาพการศึกษา
( Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
10 เอกเลือก 1065209R การบริหารทรัพยากรมนุษย์
( Human Resource Management )
3(3-0-6)
11 เอกเลือก 1065210R การบริหารการเงินและพัสดุ
( Administration of School Finance and Materials )
3(3-0-6)
12 เอกเลือก 1065211R การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
( Basic Education Administration )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 1065212R การบริหารการอุดมศึกษา
( Higher Education Administration )
3(3-0-6)
14 เอกเลือก 1065213R การบริหารการศึกษานอกระบบ
( Non-Formal Education Administration )
3(3-0-6)
15 เอกเลือก 1065214R หลักการบริหารธุรกิจการศึกษา
( Principles of Management in Business Education )
3(3-0-6)
16 เอกเลือก 1065215R การนิเทศการศึกษา
( Educational Supervision )
3(3-0-6)
17 เอกเลือก 1065216R การบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
( School Administration for Excellence )
3(3-0-6)
18 เอกเลือก 1065218R การบริหารและการประเมินโครงการ
( Project Management and Evaluation )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 1065219R กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
( Educational Laws )
3(3-0-6)
20 เอกเลือก 1065220R เศรษฐศาสตร์การศึกษา
( Economics of Education )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 1065221R การบริหารความขัดแย้ง
( Conflict Management )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 1065222R การฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา
( Practicum in School and Educational Administration )
3(135)
23 เอกเลือก 1065223R สัมมนาการบริหารการศึกษา
( Seminar in Educational Administration )
3(3-0-6)
24 เอกเลือก 1065226R ทฤษฎีพัฒนาประเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
( National Development Theory According to His Majestys Initiatives )
3(3-0-6)
25 เอกเลือก 1065227R การพัฒนาทีมงาน
( Team Development )
3(3-0-6)
26 เอกเลือก 1065228R บริบทและแนวโน้มทางการศึกษา
( Contexts and Trend in Education )
3(3-0-6)
27 วิชาเสริม 1065229R หลักการศึกษาและการเรียนรู้
( Principles of Education and Instruction )
3(3-0-6)
28 วิชาเสริม 1065230R นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา
( Educational Innovation and Evaluation )
3(3-0-6)
29 เอกบังคับ 1065231R คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา สำหรับนักบริหารการศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
( Morals and Professional Code of Ethics for Educational Administrators and Directors )
3(3-0-6)
30 เอกบังคับ 1065232R การบริหารงานวิชาการ กิจการและกิจกรรมนักเรียน
( Academic Administration and Student Affairs )
3(3-0-6)
31 วิชาเสริม 1065501R ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
( Digital for Graduate Students )
2(1-2-3)
32 เอกบังคับ 1066205R ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
( Professional Principal ship )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 10663011 วิทยานิพนธ์ 1
( Thesis 1 )
2(2-0)
34 เอกเลือก 10663012 วิทยานิพนธ์ 2
( Thesis 2 )
2(2-0)
35 เอกเลือก 10663013 วิทยานิพนธ์ 3
( Thesis 3 )
2(2-0)
ทั้งหมด 44 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ