2566-2-004  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา(Master of Arts Program in Administration and Development Strategy)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 เอกบังคับ 1046201R การวิจัยยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Research in Administration and Development Strategy )
3(2-2-5)
2 วิชาเสริม 1555401R ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
( English for Graduate Students )
3(3-0-6)
3 แกน/ครู บังคับ 2505101R ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
( Research Methodology in Social Sciences )
3(3-0-6)
4 แกน/ครู บังคับ 2506101R แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Concepts and Theories of Sustainable Development )
3(3-0-6)
5 เอกเลือก 2536204R การจัดการทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรม
( Social and Culture Capital Management )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2536205R ภูมิรัฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Geopolitical for Sustainable Development )
3(3-0-6)
7 เอกเลือก 2536206R ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน
( Development Strategy for Border Trade )
3(3-0-6)
8 เอกบังคับ 2536208R การสัมมนายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
( Seminar in Development Strategy )
3(2-2-5)
9 เอกเลือก 25363021 วิทยานิพนธ์ 1
( Thesis 1 )
3(0-0)
10 เอกเลือก 25363022 วิทยานิพนธ์ 2
( Thesis 2 )
3(0-0)
11 เอกเลือก 25363023 วิทยานิพนธ์ 3
( Thesis 3 )
3(0-0)
12 เอกเลือก 25363024 วิทยานิพนธ์ 4
( Thesis 4 )
3(0-0)
13 เอกเลือก 2536302R วิทยานิพนธ์
( Thesis )
12(540)
14 เอกเลือก 25363031 การค้นคว้าอิสระ 1
( Independent Study 1 )
2(0-0)
15 เอกเลือก 25363032 การค้นคว้าอิสระ 2
( Independent Study 2 )
2(0-0)
16 เอกเลือก 25363033 การค้นคว้าอิสระ 3
( Independent Study 3 )
2(0-0)
17 เอกเลือก 2536303R การค้นคว้าอิสระ
( Independent Study )
6(270)
18 เอกเลือก 3016201R นวัตกรรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารและการพัฒนา
( Communication Innovation for Administration and Development )
3(3-0-6)
19 แกน/ครู บังคับ 3566101R องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
( Human Resource Management in the 21 Century )
3(3-0-6)
20 เอกบังคับ 3566201R การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
( Planning and Strategic Management )
3(3-0-6)
21 เอกเลือก 3566202R การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
( Supply Chain Management and Logistics for Development )
3(3-0-6)
22 เอกเลือก 3566203R ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสมัยใหม่
( Information System for Modern Organization Management )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 22 รายการ : 1 หน้า : 1

 

สถิติการเข้าใช้บริการ