2565-1-001  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(Bachelor of Science Program in Computer Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
2 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
4 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
5 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
6 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
7 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
8 เอกบังคับ 4002251S ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
( English for Sciences )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 4091401S แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
( Calculus and Analytical Geometry 1 )
3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 4121105S อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
( Algorithms and Computer Programming )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 4121403S คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
( Mathematics for Computers )
3(2-2-5)
12 เอกบังคับ 4121603S ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล
( Network System and Data communication )
3(2-2-5)
13 เอกบังคับ 4122103S การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
( Object Oriented Programming )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4122201S ระบบฐานข้อมูล
( Database Systems )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 4122202S ระบบการจัดการและการบริหารฐานข้อมูล
( Database Management System and Database Administration )
3(2-2-5)
16 เอกเลือก 4122203S การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล
( Visual Programming )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 4122205S การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
( Object Oriented System Analysis and Design )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 4122301S ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
( Human Computer Interaction )
3(2-2-5)
19 แกน/ครู บังคับ 4122405S หลักสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
( Principle Statistics for Computer Science )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 4122501S สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
( Computer Architecture )
3(2-2-5)
21 เอกบังคับ 4122601S ระบบปฏิบัติการ
( Operating System )
3(2-2-5)
22 เอกบังคับ 4122602S โครงสร้างข้อมูล
( Data Structure )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 4122801S ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์
( English for Computer )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 4122803S กฎหมายและจริยธรรมในยุคดิจิทัล
( Law and Ethics in Digital Era )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 4123101S การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
( Object-Oriented Programming )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 4123302S วิศวกรรมซอฟต์แวร์
( Software Engineering )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 4123306S การพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
( Web-based Information System Development )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 4123307S การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
( Software Quality Assurance and Testing )
3(2-2-5)
29 แกน/ครู บังคับ 4123403S คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
( Discrete Mathematics for Computer Science )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 4123603S การประมวลภาพเชิงดิจิทัล
( Digital Image Processing )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 4123604S หลักการภาษาโปรแกรม
( Principles of Programming Language )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 4123705S เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
( Multimedia Technology )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 4123709S เทคโนโลยีไร้สายและการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งผ่านอินเทอร์เน็ต
( Wireless Technologies and Internetof Things )
3(2-2-5)
34 เอกเลือก 4123710S การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
( Mobile Application Development )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 4123712S หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมคอมพิวเตอร์
( Current Topics in Computer Science )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 68 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ