2565-1-001  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(Bachelor of Science Program in Computer Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 4123712S หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางวิทยาการคอมคอมพิวเตอร์
( Current Topics in Computer Science )
3(2-2-5)
3 เอกเลือก 4123713S หัวข้อเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
( Selected Topics in Computer Science )
3(2-2-5)
4 เอกเลือก 4123722S การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
( Data Analytics and Artificial Intelligence )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 4123723S นวัตกรรมและสื่อประสมด้านคอมพิวเตอร์
( Computer Innovation and Multimedia )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 4123724S การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ
( Web Database Development )
3(2-2-5)
7 เอกเลือก 4124602S การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
( Network Development and Design )
3(2-2-5)
8 เอกเลือก 4124705S หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการตลาดออนไลน์
( Principles of E-Commerce and Online Marketin )
3(2-2-5)
9 ปฏิบัติ 4124802S การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
( Preparation for Cooperative Education )
1(90)
10 ปฏิบัติ 4124805S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
( Prepare Field Experience for Computer Sciences )
2(180)
11 ปฏิบัติ 4124806S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
( Field Experience for Computer Sciences )
5(450)
12 ปฏิบัติ 4124807S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
13 เอกเลือก 4124901S การสัมมนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Seminar in Computer and Information Technology )
3(2-2-5)
14 เอกบังคับ 4124905S โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
( Computer Science Project )
3(2-2-5)
15 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
16 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
17 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
18 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
19 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
20 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
21 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
22 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
23 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
24 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
25 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
26 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
27 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
28 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
29 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
30 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
31 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
32 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
33 วิทย์-คณิต 9001402S การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
( Wellness Integrated Development )
3(2-2-5)
34 วิทย์-คณิต 9001403S การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
( Mathematical Thinking and Decision Making )
3(3-0-6)
35 วิทย์-คณิต 9001404S ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
( Sustainability of Natural Resources and Environment )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 68 รายการ : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2

 

สถิติการเข้าใช้บริการ