2567-2-004  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี)(Bachelor of Education Program in General Science)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 ปฏิบัติ 1002101R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
( Internship 1 )
2(90)
2 ปฏิบัติ 1003102R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
( Internship 2 )
2(90)
3 ปฏิบัติ 1004103R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
( Internship 3 )
2(90)
4 ปฏิบัติ 1004104R การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4
( Internship 4 )
6(270)
5 แกน/ครู บังคับ 1021102R ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
( Educational Philosophy and Curriculum Development )
3(3-0-6)
6 แกน/ครู บังคับ 1022101R วิทยาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
( Learning Management Science and Classroom Management )
3(2-2-5)
7 แกน/ครู บังคับ 1032101R นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
( Innovation and Information Technology Communication and Learning )
3(2-2-5)
8 แกน/ครู บังคับ 1042101R การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( Learning Measurement and Evaluation )
3(3-0-6)
9 แกน/ครู บังคับ 1043102R การวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้
( Research and Development and Learning )
3(2-2-5)
10 แกน/ครู บังคับ 1051101R จิตวิทยาสำหรับครู
( Psychology for Teacher )
3(2-2-5)
11 แกน/ครู บังคับ 1101101R คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นครู
( Virtue Ethics for Teachers )
3(3-0-6)
12 แกน/ครู บังคับ 1102102R การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
( School Administration and Educational Quality Assurance )
3(3-0-6)
13 เอกบังคับ 1201102R คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
( Mathematics for Science Teaching )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 1201301R เคมีสำหรับครู 1
( Chemistry for Teachers 1 )
3(2-2-5)
15 เอกบังคับ 1201302R เคมีสำหรับครู 2
( Chemistry for Teachers 2 )
3(2-2-5)
16 เอกบังคับ 1201401R ชีววิทยาสำหรับครู 1
( Biology for Teachers 1 )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 1201402R ชีววิทยาสำหรับครู 2
( Biology for Teachers 2 )
3(2-2-5)
18 เอกเลือก 1202101R วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี
( Computing Science and Technology Design )
3(2-2-5)
19 เอกบังคับ 1202201R ฟิสิกส์สำหรับครู 1
( Physics for Teachers 1 )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 1202202R ฟิสิกส์สำหรับครู 2
( Physics for Teachers 2 )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 1202301R วิทยาศาสตร์กายภาพ
( Physical Sciences )
3(2-2-5)
22 เอกเลือก 1202401R วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
( Biological Sciences )
3(2-2-5)
23 เอกบังคับ 1202501R วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
( Earth Science System )
3(2-2-5)
24 เอกเลือก 1202502R สะเต็มศึกษาและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
( STEM Education and Scientific Activities in School )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 1202503R การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
( Science Learning in Primary Education Level )
3(2-2-5)
26 เอกบังคับ 1202504R การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่
( Construction and Utilization of Modern Science Instructional Media )
3(2-2-5)
27 เอกเลือก 1203201R อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับครู
( Introduction to Electronics for Teachers )
2(1-2-3)
28 เอกบังคับ 1203202R ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู
( Astronomy and Space for Teachers )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 1203401R สรีรวิทยาพื้นฐานสำหรับครู
( Basic Physiology for Teachers )
3(2-2-5)
30 เอกเลือก 1203402R พันธุศาสตร์สำหรับครู
( Genetics for Teachers )
3(2-2-5)
31 เอกเลือก 1203403R สวนพฤกษศาสตร์เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา
( Botanical Garden in School )
3(2-2-5)
32 เอกบังคับ 1203508R วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
( Local Environmental Science )
3(2-2-5)
33 เอกเลือก 1203509R ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
( Nature of Science and Science Inquiry )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 1203510R สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์
( Science Seminar and Science Teaching )
2(1-2-3)
35 เอกบังคับ 1203511R การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
( Science Learning in Secondary Education Level )
3(2-2-5)
ทั้งหมด 64 รายการ : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ