2564-3-002  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(Bachelor of Laws Program)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
2 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
3 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
4 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
5 เอกบังคับ 2561101S หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย
( Fundamental Legal Principles )
3(3-0-6)
6 เอกบังคับ 2561201S กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
( Law of Juristic Act and Contract )
3(3-0-6)
7 เอกบังคับ 2561202S กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
( Property Law )
2(2-0-4)
8 เอกบังคับ 2561401S หลักกฎหมายมหาชน
( Principle of Public Law )
3(3-0-6)
9 เอกบังคับ 2561402S กฎหมายรัฐธรรมนูญ
( Constitutional Law )
3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 2562101S ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
( English for Lawyers 1 )
3(2-2-5)
11 เอกบังคับ 2562201S กฎหมายลักษณะหนี้
( Law of Obligation )
3(3-0-6)
12 เอกบังคับ 2562202S กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
( Law of Tort Management of Affairs without Mandate Undue Enrichment )
2(2-0-4)
13 เอกบังคับ 2562301S กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
( Criminal Law 1 : General Principles )
3(3-0-6)
14 เอกบังคับ 2562302S กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
( Criminal Law 2 : Offense )
3(3-0-6)
15 เอกบังคับ 2562401S กฎหมายปกครอง
( Administrative Law )
2(2-0-4)
16 เอกบังคับ 2562501S เอกเทศสัญญา
( Specific Contracts )
3(2-2-5)
17 เอกบังคับ 2563201S กฎหมายครอบครัว
( Family Law )
3(3-0-6)
18 เอกบังคับ 2563202S กฎหมายมรดก
( Succession Law )
3(3-0-6)
19 เอกเลือก 2563301S สัมมนากฎหมายอาญา
( Seminar in Criminal Law )
3(2-2-5)
20 เอกบังคับ 2563501S กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
( Partnerships and Companies Law )
3(2-2-5)
21 เอกเลือก 2563502S กฎหมายตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน และบัญชีเดินสะพัด
( Agency, Insurance, Negotiable Instrument Law )
3(3-0-6)
22 เอกบังคับ 2563601S กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
( Law of Civil Procedure 1 )
3(2-2-5)
23 เอกเลือก 2563602S กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
( Law of Civil Procedure 2 )
3(2-2-5)
24 เอกบังคับ 2563603S กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
( Law of Criminal Procedure )
3(2-2-5)
25 เอกบังคับ 2563604S กฎหมายลักษณะพยาน
( Law of Evidence )
2(1-2-3)
26 เอกเลือก 2563605S พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
( Constitutional Court of Justice )
3(3-0-6)
27 เอกเลือก 2563606S การว่าความและศาลจาลอง
( Advocacy and Moot Court )
3(2-2-5)
28 เอกเลือก 2563607S ทักษะในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย 1
( Basic Skill in Legal Practice 1 )
3(2-2-5)
29 เอกบังคับ 2563701S กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
( Public International Law )
2(2-0-4)
30 เอกบังคับ 2563801S กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
( Information Technology Law )
3(2-2-5)
31 เอกบังคับ 2563802S การวิเคราะห์ปัญหาทางนิติศาสตร์
( Legal Problems Analysis )
3(2-2-5)
32 เอกเลือก 2563803S กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
( Environmental Law and Natural Resources Management )
3(3-0-6)
33 เอกเลือก 2563804S กฎหมายกับสังคม
( Law and Society )
3(2-2-5)
34 เอกบังคับ 2564101S ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
( English for Lawyers 2 )
3(2-2-5)
35 เอกเลือก 2564102S นิติปรัชญา
( Philosophy of Law )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 73 รายการ : 3 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ