2564-3-002  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(Bachelor of Laws Program)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 เอกเลือก 2564102S นิติปรัชญา
( Philosophy of Law )
3(3-0-6)
3 เอกเลือก 2564103S องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม
( Principles of Judicial Administration )
3(3-0-6)
4 เอกเลือก 2564201S สัมมนากฎหมายแพ่ง
( Seminar in Civil Law )
3(2-2-5)
5 เอกเลือก 2564601S ทักษะในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย 2
( Basic Skill in Legal Practice 2 )
3(2-2-5)
6 เอกเลือก 2564602S นิติเวชศาสตร์
( Forensic Medicine )
3(2-2-5)
7 เอกบังคับ 2564701S กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
( Private International Law )
3(3-0-6)
8 เอกเลือก 2564702S กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
( Law of Intellectual Estate and Procedure for Intellectual Property )
3(3-0-6)
9 เอกเลือก 2564703S กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
( International Trade Law )
3(3-0-6)
10 เอกบังคับ 2564801S กฎหมายแรงงาน
( Labour Law )
3(2-2-5)
11 เอกเลือก 2564802S กฎหมายล้มละลาย
( Bankruptcy Law )
3(3-0-6)
12 เอกเลือก 2564803S กฎหมายภาษีอากร
( Taxation Law )
3(3-0-6)
13 เอกเลือก 2564804S กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
( Consumer Protection Law )
3(2-2-5)
14 เอกเลือก 2564805S สิทธิมนุษยชน
( Human Rights )
3(2-2-5)
15 เอกเลือก 2564806S ระเบียบวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นต้น
( Basic Legal research Methodology )
3(2-2-5)
16 ปฏิบัติ 2564901S การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
( Preparation for Professional Experience in Law )
2(90)
17 ปฏิบัติ 2564902S การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย
( Field Experience in Law )
5(450)
18 ปฏิบัติ 2564903S การเตรียมสหกิจ
( Cooperative Education Preparation )
1(45)
19 ปฏิบัติ 2564904S สหกิจศึกษา
( Cooperative Education )
6(540)
20 ภาษา 9001101S ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
21 ภาษา 9001102S ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
22 ภาษา 9001103S ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
( Thai for Academic Communication )
3(3-0-6)
23 ภาษา 9001104S ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(3-0-6)
24 ภาษา 9001105S ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
25 ภาษา 9001106S ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
26 ภาษา 9001107S ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
27 ภาษา 9001108S ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
28 มนุษย์ 9001201S พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
( Thai Citizens in a Dynamic Society )
3(3-0-6)
29 มนุษย์ 9001202S มนุษย์กับการดำเนินชีวิต
( Human and Living )
3(3-0-6)
30 มนุษย์ 9001203S ท้องถิ่นภิวัตน์
( Localization )
3(3-0-6)
31 มนุษย์ 9001204S ภูมิปัญญาและมรดกไทย
( Thai Wisdom and Heritage )
3(3-0-6)
32 มนุษย์ 9001205S วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
( Social Engineer for the Development of Local Communities )
3(1-4-4)
33 มนุษย์ 9001206S การจัดการแบบบูรณาการ
( Integrated Management )
3(3-0-6)
34 สังคม 9001301S ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
( Digital, Information and Media Literacy )
3(2-2-5)
35 สังคม 9001302S เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
( Digital Technology for Learning )
3(2-2-5)
36 สังคม 9001303S เทคโนโลยีกับชีวิต
( Technology and Life )
3(3-0-6)
37 วิทย์-คณิต 9001401S วิทยาศาสตร์กับชีวิต
( Science and Life )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 73 รายการ : 3 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ