2562-5-008  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Product and Graphic Design)
ลำดับที่ กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 มนุษย์ 1001003T พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
( Human Behavior and Self-Development )
3(3-0-6)
2 มนุษย์ 1001005T ทักษะการคิดและการตัดสินใจ
( Thinking and Decision Making Skill )
3(3-0-6)
3 วิทย์-คณิต 1031001T ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
( 21st Century Skills for Living and Occupations )
3(2-2-5)
4 วิทย์-คณิต 1161001T กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
( Sports and Recreation for Quality of Life )
3(2-2-5)
5 วิทย์-คณิต 1161002T การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
( Exercise for Health )
3(2-2-5)
6 มนุษย์ 1511001T จริยธรรมกับมนุษย์
( Ethics and Human Beings )
3(3-0-6)
7 มนุษย์ 1511002T ความจริงของชีวิต
( Facts of Life )
3(3-0-6)
8 มนุษย์ 1521001T พุทธศาสน์
( Buddhism )
3(3-0-6)
9 ภาษา 1541001T ทักษะการใช้ภาษาไทย
( Thai Language Usage Skills )
3(3-0-6)
10 ภาษา 1541002T ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
( Language and Communication for Specific Purposes )
3(3-0-6)
11 วิชาเสริม 1550001R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English I )
2(2-0-4)
12 วิชาเสริม 1550001Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
( Special English 1 )
2(2-0)
13 วิชาเสริม 1550002R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English II )
2(2-0-4)
14 วิชาเสริม 1550002Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2
( Special English 2 )
2(2-0)
15 วิชาเสริม 1550003R เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English III )
2(2-0-4)
16 วิชาเสริม 1550003Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
( Special English 3 )
2(2-0)
17 วิชาเสริม 1550004Y เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
( Special English 4 )
2(2-0)
18 ภาษา 1551001T ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
( Fundamental English )
3(3-0-6)
19 ภาษา 1551002T ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
( English for Communication )
3(3-0-6)
20 ภาษา 1551003T ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
( English for Standardized Test )
3(2-2-5)
21 ภาษา 1561001T ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
( Japanese for Communication )
3(3-0-6)
22 ภาษา 1571001T ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
( Chinese for Communication )
3(3-0-6)
23 ภาษา 1571002T ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
( Fundamental Chinese for Tourism )
3(3-0-6)
24 มนุษย์ 1631001T สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
( Information for Study and Research )
3(3-0-6)
25 ภาษา 1661001T ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
( Korean for Communication )
3(3-0-6)
26 ภาษา 1691001T ภาษาพม่าพื้นฐาน
( Fundamental Burmese )
3(3-0-6)
27 ภาษา 1691002T ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
( Burmese for Communication )
3(3-0-6)
28 มนุษย์ 2011001T สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์
( Aesthetics of Visual Arts )
3(3-0-6)
29 มนุษย์ 2051001T สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
( Aesthetics of Performing Arts )
3(3-0-6)
30 มนุษย์ 2061001T สังคีตนิยม
( Music Appreciation )
3(3-0-6)
31 สังคม 2501001T ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
( History of Thai Society and Culture )
3(3-0-6)
32 สังคม 2501003T จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง
( Public Mind and Civic Social Engagement )
3(3-0-6)
33 สังคม 2501004T สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
( Interdisciplinary Social Science for Development )
3(3-0-6)
34 สังคม 2501005T กำแพงเพชรศึกษา
( Kamphaeng Phet Studies )
3(2-2-5)
35 สังคม 2521001T โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์
( Globalization and Localization )
3(3-0-6)
ทั้งหมด 109 รายการ : 4 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

 

สถิติการเข้าใช้บริการ